Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 09-12-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
FINA? PROJEKTU "MUZYKA WYSTARCZY"

W ostatni? sobot? (21 listopada 2015) w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, podsumowali?my (tzn. Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y "BRAMA") realizowany w tym roku muzyczny projekt "Muzyka Wystarczy". W ramach fina?u zaprezentowali si? na scenie uczestnicy projektu. Mia?y miejsce trzy sety muzyczne. Najpierw przedstawili si? m?odzi muzycy, którzy niedawno rozpocz?li swoj? przygod? z gitar?. Posz?o im naprawd? dobrze, czego potwierdzeniem by?y gromkie brawa przyby?ych go?ci. Nast?pnie dla publiczno?ci zagra?a grupa rockowa "Scopolamine". Du?a dawka pozytywnej energii. To si? musia?o podoba?. Na koniec swój recital da? Jakub Kusior - m?ody, bardzo utalentowany gitarzysta i wokalista ze Szczytna. Szeroka publiczno?? mog?a go pozna? w jednej z edycji MUST BE THE MUSIC, gdzie graj?c na gitarze dotar? do pó?fina?u. W tzw. mi?dzyczasie wszyscy uczestnicy "fina?u" mogli pos?ucha? psycholog Agnieszki Niewiadomskiej, która mówi?a o "?yciu Pe?nym Pasji". mi?ym akcentem spotkania, by?o rozlosowanie 10 p?yt CD zespo?u "Scopolamine". Wychodz?c z CKiS, mo?na by?o us?ysze? refleksje uczestników przedsi?wzi?cia - to by? dobrze sp?dzony wieczór.


<
MALI WIELCY ARTY?CI

Nowy projekt w "BRAMIE". "MALI, WIELCY ARTY?CI". W ramach zadania zostanie utworzona ?wietlica ?rodowiskowa, która b?dzie funkcjonowa?a w soboty. W ramach dzia?alno?ci ?wietlicy zostan? zorganizowane zaj?cia edukacyjne i reedukacyjne, maj?ca na celu wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiej?tno?ci z poszczególnych przedmiotów szkolnych u dzieci obj?tych opiek?.
Zadaniem projektu b?dzie tak?e dzia?alno?? wychowawczo - motywuj?ca wyrabiaj?ca u dzieci postawy prospo?eczne a tak?e asertywno?? i dba?o?? o rozwój w?asnych talentów i zainteresowa?.
W ramach tego zadania odb?d? si? wycieczki edukacyjne oraz turystyczno - krajoznawcze. Pomys?odawc? i koordynatorem projektu jest Anna Zagawa.


Wi?cej informacji o projekcie znajdziecie
TUTAJ


DOBRY CZAS SP?DZONY W "BRAMIE".

Równo tydzie? temu, w pi?tek, zorganizowali?my w „BRAMIE” spotkanie zespo?u CANTARE PER DIO. Chcieli?my w pewnym sensie uczci? niedawny sukces zespo?u podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kol?d „Nasze Wieczne Kol?dowanie”, który odby? si? w styczniu. Przypomn?, ?e zespó? zdoby? tam nagrod? g?ówn?.
Na „bramowe spotkanie” przyby?o sporo osób. Zjawili si? nie tylko sami cz?onkowie zespo?u, ale równie? niektórzy z ich rodzin. Nie zabrak?o ks. Grzegorza Go??ba, który jest duszpasterzem Zespo?u.
Najpierw by? krótka modlitwa. Trzeba by?o podzi?kowa? Panu Bogu za talenty, wytrwa?o??, cierpliwo??. Nast?pnie przyszed? czas na troch? wspomnie?. Ogl?dali?my fragmenty filmów z naszych koncertów. Trzeba przyzna?, ?e troch? si? zmienili?my od 2005 roku. Dziewczyny wyros?y na pi?kne, m?ode kobiety. My – panowie muzycy, troch? si? zmienili?my. Uciechy by?o niezmiernie du?o. Ogl?daj?c te obrazy widzieli?my, jak na przestrzeni tych lat rozwija?a si? nasza muzyka, zmienia? si? sprz?t. Dobrze, i? mogli?my to zobaczy?.
W mi?dzyczasie dostarczono pizz? i inne smako?yki. Biesiadowali?my zajadaj?c, ?piewaj?c i bawi?c si?.
Ostatnim punktem naszego spotkania by? mini warsztat przygotowany przez Marka J. Zrozumieli?my sporo, a tak?e na pewno poznali?my si? jeszcze bardziej.
Opuszczali?my „BRAM?” w dobrych nastrojach, zastanawiaj?c si?, kiedy zrobimy kolejne tego typu spotkanie. A na razie dzi? wieczorem próba.

"CANTARE PER DIO" ZDOBYWC? NAGRODY G?ÓWNEJ NA OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU W NIEPOKALANOWIE

Chór m?odzie?owy CANTARE PER DIO dzia?aj?cy w Parafii ?w. Stanis?awa w Skierniewicach zdoby? nagrod? g?ówn? podczas odbywaj?cego si? w Niepokalanowie presti?owego, Ogólnopolskiego Festiwalu Kol?d i Pastora?ek ,,Nasze wieczne kol?dowanie”. Szefem chóru jest Andrzej Lange.
W konkursie zaprezentowa?o si? w sumie 54 wykonawców z ca?ej Polski.

(informacja za http://www.dziennikskierniewicki.pl/skierniewicki-chor-najlepszy-w-polsce/)

Cieszy taki obrót sprawy, gdy? zespó? "CPD" zwi?zany jest ze Stowarzyszeniem "BRAMA". Odbywa próby w naszej sali muzycznej, korzysta podczas koncertów i innych wydarze? muzycznych z naszego sprz?tu. Tak wi?c, cieszymy si? razem z zespo?em, gratulujemy wielkiego sukcesu, doceniamy wysi?ek i ?yczymy jeszcze wi?cej osi?gni??.

JEST KREATYWNO?? W M?ODZIE?Y

W miesi?cach pa?dziernik - listopad, w Stowarzyszeniu "BRAMA" odbywa?y si? zaj?cia warsztatowe w ramach projektu BE CREATIVE wspó?finansowanego przez Urz?d Miasta Skierniewice. M?odzie? bior?ca udzia? w zaj?ciach to przede wszystkim uczniowie szko?y ponadgimnazjalnej. Prowadz?ca warsztaty, psycholog Agnieszka Niewiadomska potrafi?a rzeczywi?cie wyzwoli? w uczestnikach drzemi?c? w nich kreatywno??.


Wi?cej o warsztatach w zak?adce "BE CREATIVE" w naszych projektach

POMOCNA D?O? - TO JU? TRZECI ROK ZAJ??

W miesi?cach wrzesie? – listopad 2013 r. Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA” prowadzi drug? cz??? warsztatów „Pomocna D?o?”. Pierwszy cykl zaj?? mia? miejsce na wiosn? tego roku.
Celem realizowanego obecnie przez Stowarzyszenie „BRAMA” zadania jest uczestnictwo grupy dzieci, m?odzie?y (sprawnej i niepe?nosprawnej) w zaj?ciach tematycznych - warsztatach plastycznych. Warsztaty stwarzaj? mo?liwo?? ich uczestnikom:
- poznania nowych technik plastycznych
- doskonalenia technik plastycznych przez uczestników poprzedniej (2) edycji warsztatów.
Zaj?cia umo?liwiaj? równie? pokazanie swoich zdolno?ci artystycznych oraz prezentacje dokona? na wystawach w Zespole Szkó? Integracyjnych w Skierniewicach oraz siedzibie Stowarzyszenia „BRAMA”. W warsztatach uczestniczy m?odzie? niepe?nosprawna a tak?e jej zdrowi rówie?nicy. Wspólnie sp?dzaj? wolny czas, pomagaj? sobie wzajemnie w trakcie pracy. M?odzie? zdrowa pe?ni funkcje asystenta niepe?nosprawnego rówie?nika, staj?c si? na ka?dym spotkaniu asystentem innej osoby. Ka?de spotkanie warsztatowe poprzedzone jest zaj?ciami integruj?cymi grup?. Wa?nym elementem jest organizowanie wspólnego s?odkiego pocz?stunku przygotowywanego wspólnie przez obie grupy m?odzie?y na zako?czenie spotkania warsztatowego oraz w trakcie wystaw. W warsztatach bierze udzia? w sumie ok. 50 osób. Zaj?cia prowadzone s? prze panie: Dorot? Jarczyk oraz Jolant? Kowalsk?. Efektywnego wsparcia udziela pan Kazimierz Jarczyk.

BE CREATIVE - B?D? KREATYWNY. WARSZTATY DLA M?ODZIE?Y.

W miesi?cach pa?dziernik - listopad 2013 Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y "BRAMA" poprowadzi dla m?odzie?y warsztaty zatytu?owane "BE CREATIVE". Zaj?cia odbywa? si? b?d? w dwóch grupach licz?cych ogó?em dwadzie?cia m?odych osób. Na jedn? grup? przewidziano osiemna?cie godzin zaj??. Warsztaty poprowadzi psycholog, pani Agnieszka Niewiadomska, która na sta?e wspó?pracuje ze Stowarzyszeniem "BRAMA". Ca?o?? zaj?? podzielona zosta?a na sze?? bloków tematycznych. 1. Kreatywne rozwi?zywanie problemów. 2. Samo?wiadomo?? - kim jestem? 3. Bronienie w?asnego zdania i argumentacja. 4. Nauka metod kreatywnego uczenia si?. 5. Wyst?pienia publiczne. 6. Pomys? na wieczór dla znajomych.
Zapraszamy do udzia?u w warsztatach. Zg?oszenia i pytania mo?na kierowa? na adres: brama.mlodzi@wp.pl. Tytu? wiadomo?ci: "BE CREATIVE".
Warsztaty wspó?finansowane ze ?rodków Urz?du Miasta Skierniewice.

NIE TYLKO TRENING PI?KARSKI - WARSZTATY Z PSYCHOLOGII SPORTU

We wspó?czesnym sporcie coraz wi?ksz? rol? odgrywa przygotowanie mentalne zawodników. Wynika to z faktu wyrównania przygotowania fizycznego i technicznego sportowców. W takiej sytuacji si?ga si? po dodatkowe zasoby cz?owieka tkwi?ce w jego psychice.
Równie? do Skierniewic zawita?a psychologia sportu, za spraw? Stowarzyszenia „BRAMA”, które zorganizowa?o warsztaty z tego zakresu. W Warsztatach wzi?li udzia? m?odzi pi?karze klubu „WIDOK SKIERNIEWICE”, rocznika 97. Zaj?cia prowadzone by?y przez psycholog Agnieszk? Niewiadomsk? oraz prezesa Stowarzyszenia „BRAMA” Marka Koz?owskiego. Spotkania odbywa?y si? w siedzibie Stowarzyszenia, do którego trzykrotnie przybyli pi?karze wraz z trenerem. Pierwsze zaj?cia po?wi?cone by?y motywacji ogólnej. Zaprezentowany by? ameryka?ski film „Niez?omny” przedstawiaj?cy dru?yn? „Highland Rugby”, która w swej trzydziestosze?cioletniej historii zwyci??y?a 418 razy, a poleg?a tylko 10. W oparciu o film zawodnicy „WIDOKU” scharakteryzowali swoj? dru?yn? i okre?lili jej mocne oraz s?abe strony. Drugie spotkanie po?wi?cone by?o przede wszystkim rolom grupowym, a tak?e temu co si? w nas dzieje, czyli emocjom i uczuciom. Trzecie zaj?cia by?y kontynuacj? poprzednich, czyli pi?karze dopasowywali siebie nawzajem do okre?lonych ról w dru?ynie. Na koniec mogli us?ysze? od swoich kolegów i trenera to, za co s? cenieni pod wzgl?dem kole?e?skim i sportowym. Czas poka?e, jak te spotkania prze?o?? si? na atmosfer? w zespole i wyniki. Oczywi?cie, prowadz?cy zdaj? sobie spraw?, ?e takich spotka? potrzeba wi?cej, by zobaczy? korzystn? zmian?. Na pewno warto kontynuowa? tego typu zaj?cia, gdy? sport nie tylko przygotowuje do bycia zwyci?zc? na boisku, ale równie? w codziennym ?yciu.

WARSZTATY WOKALNE Z ADAMEM RYMARZEM

W sobot? 20 pa?dziernika tego roku odby?y si? warsztaty wokalne zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA”. W warsztatach uczestniczyli cz?onkowie zespo?u „Cantare Per Dio” dzia?aj?cego przy parafii ?w. Stanis?awa BM w Skierniewicach. Grupa pozostaje pod opiek? Stowarzyszenia „BRAMA”, które udost?pnia jej profesjonaln? sal? prób muzycznych oraz sprz?t nag?o?nieniowy. Warsztaty poprowadzi? znany w ?rodowisku muzyki chrze?cija?skiej muzyk, wokalista, trener wokalny – Adam Rymarz. Jak mówi? uczestnicy – „to by? dobry czas”. ?wiczenia wokalne odbywa?y si? od godziny 10.00 do 18.30, z przerw? na obiad. Pierwsza cz??? po?wi?cona by?a ?wiczeniom emisji g?osu, natomiast po po?udniu trenowano konkretne utwory, a tak?e improwizacj?. To by?y godziny wyt??onej pracy, która jednak przynios?a konkretne rezultaty. Na pewno w przysz?o?ci zostan? zorganizowane kolejne edycje warsztatów, bo jak przyznawali uczestnicy, w Skierniewicach trudno znale?? trenera wokalnego na tak wysokim poziomie i z tak pozytywn? osobowo?ci?.

„POMOCNA D?O?” – ZAKO?CZENIE PIERWSZEGO CYKLU WARSZTATÓW

W Zespole Szkó? Integracyjnych w Skierniewicach zako?czy? si? pierwszy cykl warsztatów plastycznych w ramach projektu „Pomocna D?o?”. Organizatorem zaj?? jest Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA”. Warsztaty rozpocz??y si? 18 kwietnia tego roku i zako?czy?y 25 maja. W zaj?ciach wzi??o udzia? 14 osób niepe?nosprawnych oraz 14 wolontariuszy, którzy ze swymi podopiecznymi tworzyli dzie?a pos?uguj?c si? technik? zwan? „orgiami p?askie”. Grupa osób niepe?nosprawnych podzielona by?a na dwie kategorie wiekowe – dzieci oraz m?odzie? z doros?ymi. Uczestnicy zaj?? rekrutowali si? ze skierniewickich szkó? i placówek – Zespo?u Szkó? Integracyjnych, Szko?y Podstawowej nr 5, Specjalnego O?rodka Szkolno – Wychowawczego oraz Zespo?u Szkó? Zawodowych nr 3.
Podsumowaniem pierwszej edycji warsztatów b?dzie wystawa wykonanych prac plastycznych, która jeszcze przed wakacjami zostanie zorganizowana na terenie Zespo?u Szkó? Integracyjnych. Nale?y przypomnie?, ?e projekt „Pomocna D?o?” wspó?finansowany jest przez Miasto Skierniewice. Osobami odpowiedzialnymi za jego realizacj? z ramienia Stowarzyszenia „BRAMA”, s? pa?stwo Dorota i Kazimierz Jarczyk.

Strona 1 z 4 1 2 3 4 >