Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 21-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
MIASTO SKIERNIEWICE WSPIERA "BRAM?" W REALIZACJI PROJEKTÓW

W roku 2012 Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA” z?o?y?o do Urz?du Miasta Skierniewice dwa wnioski na realizacj? zadania publicznego. Oba projekty adresowane s? do m?odzie?y. Pierwszy z nich „Pomocna D?o?” do druga edycja przedsi?wzi?cia realizowanego pod t? sam? nazw? w 2011 roku. „Pomocna D?o?” to dwa cykle warsztatów plastycznych przeznaczonych dla m?odzie?y niepe?nosprawnej, która wspólnie z wolontariuszami (m?odzie? zdrowa) wykonuje ró?nymi technikami prace plastyczne. Warsztaty odbywa? si? b?d? w Zespole Szkó? Integracyjnych w Skierniewicach. Osoby odpowiedzialne za realizacj? zadania z ramienia Stowarzyszenia „BRAMA”, to pa?stwo: Dorota i Kazimierz Jarczyk. Miasto Skierniewice wspar?o realizacj? zadania w wysoko?ci 8000,00z?.
Drugim realizowanym przez Stowarzyszenie „BRAMA” projektem b?dzie „Zawalcz o Siebie”. Jest to rozszerzenie projektu z przed roku, który odbywa? si? pod nazw? „Jeste?my Razem”. Poprzedni projekt adresowany by? do m?odzie?y m?skiej, graj?cej w pi?k? no?n? halow?. W roku 2012, w zadaniu wezm? równie? udzia? m?odzi skierniewiccy muzycy – amatorzy. Dla nich zorganizowane zostan? warsztaty psychologiczne zwi?zane z zagadnieniem twórczo?ci i poszukiwania w?asnej drogi muzycznej. Zadanie zosta?o wsparte przez nasze Miasto w kwocie 3800,00 z?. Odpowiedzialny za realizacj? zadania: Marek Koz?owski
Dzi?ki otrzymanym dotacjom mo?liwe jest realizowanie podstawowych celów Stowarzyszenia „BRAMA”. Dzi?kujemy.

STRONA ZESPO?U "CANTARE PER DIO"

Zapraszamy na stron? internetow? zaprzyja?nionego ze Stowarzyszeniem na Rzecz M?odzie?y "BRAMA" zespo?u muzycznego "Cantare Per Dio". Kliknijcie na www.zespolcpd.webnode.com, a b?dziecie mogli bli?ej zapozna? si? z dzia?alno?ci? zespo?u i tworzon? przez niego muzyk?. Mo?na przypomnie? w tym miejscu, ?e zespó?, to grupa mi?dzypokoleniowa graj?ca i ?piewaj?ca kompozycje maj?ce swe odniesienie do Ewangelii. Zespó? zwi?zany jest na co dzie? ze skierniewick? parafi? ?w. Stanis?awa BM. Stowarzyszenie "BRAMA" zabezpiecza dla zespo?u profesjonaln? sal? prób muzycznych oraz sprz?t nag?o?nieniowy. Organizuje równie? dla m?odszej cz??ci grupy warsztaty wokalne i warsztaty formacyjne z zakresu psychologii.

CANTARE PER DIO - PI?KNE DZIEWCZYNY, PI?KNY ?PIEW, SUPER NAGRODY

Zespó? wokalny „Cantare Per Dio” z parafii ?w. Stanis?awa BM w Skierniewicach, z którym wspó?pracuje Stowarzyszenie „BRAMA” zdoby? drug? nagrod? na XII Ogólnopolskim Festiwalu Kol?d i Pastora?ek „ Nasze Wieczne Kol?dowanie” w Niepokalanowie. Konkurs odby? si? 21 stycznia 2012 roku. Du?e to osi?gni?cie, gdy? jak podkre?li?o pokonkursowym protokole jury, poziom tegorocznych prezentacji by? bardzo wysoki, co do doboru repertuaru, aran?acji, wykonania. Nast?pnego dnia, w niedziel? zespó? „Cantare Per Dio” zaprezentowa? si? podczas koncertu kol?d i pastora?ek w ko?ciele Mi?osierdzia Bo?ego na Zad?biu. Natomiast tydzie? pó?niej, 28 stycznia 2012 roku, zespó? zdoby? g?ówn? nagrod? podczas Regionalnych Spotka? Solistów i Zespo?ów Wokalnych „Hej kol?da, kol?da” organizowanych przez M?odzie?owe Centrum Kultury w Skierniewicach. ?wietnie, doczekali?my si? naprawd? dobrego zespo?u wokalnego, który nieustannie podnosi poziom swego ?piewu, rozwija si?.
Pos?uchajcie fragmentu koncertu kol?d i pastora?ek z ko?cio?a na Zad?biu.
Link

WZROS?A WIARA W SWE MO?LIWO?CI I W SWOJ? WARTO??

„Uwierz w SIEBIE” to warsztaty psychologiczne, które odby?y si? w miesi?cu grudniu w dwóch terminach – 28 grudnia 2011 r. oraz 5 stycznia 2012 r. Ka?dy blok trwa? 3 godziny zegarowe. Zaj?cia prowadzi?a psycholog mgr Agnieszka Niewidomska. W warsztatach wzi??o udzia? osiem m?odych osób w wieku 16 – 18 lat. Przede wszystkim byli to cz?onkowie zespo?u wokalnego „Cantare Per Dio”. Zaj?cia dotyczy?y budowania poczucia w?asnej warto?ci, poznawaniu swych mocnych stron, swoich predyspozycji i talentów. Na zako?czenie warsztatów uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzaj?ce udzia? w zaj?ciach. Przedsi?wzi?cie okaza?o si? przys?owiowym strza?em w dziesi?tk?. Mo?na by?o dostrzec integracj? uczestników, którzy okazywali swe zadowolenie z udzia?u w zaj?ciach. Wyra?ali równie? swe uznanie dla prowadz?cej. Planowany jest ci?g dalszy tego typu zaj??.

"UWIERZ W SIEBIE"

Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y "BRAMA" zaprasza m?odzie? do udzia?u w warsztatch !!!Uwierz w Siebie!!!. Zaj?cia dotyczy? b?d? poczucia w?asnej warto?ci z elementami integruj?cymi grup?. Uczestnicz?c w warsztacie: dowiesz si?, jak dodawa? sobie otuchy i radzi? sobie w chwilach zw?tpienia, odnajdziesz swoje mocne strony, zdolno?ci i umiej?tno?ci, nauczysz si?, jak mówi? i mysle? o sobie dobrze, poznasz, jak odbiera? nowe wyzwania jako szanse , a nie zagro?enia, otrzymasz certyfikat potwierdzaj?cy uczestnictwo w zaj?ciach. Je?li jeste? ciekawy, dlaczego na warsztacie b?dziemy je?? M&Msy, na czym polega zabawa "kostki - zrostki" i co na zako?czenie przygotowa?a prowadz?ca, we? udzia? w zaj?ciach.
Ilo?? godzin warsztatowych - 6. Termin warsztatów do uzgodnienia. Udzia? w warsztatach jest bezp?atny. Zaj?cia b?d? odbywa? si? w siedzibie Stowarzyszenia "BRAMA", Skierniewice, ul. Rybickiego 6. Warsztaty poprowadzi mgr psychologii Agnieszka Niewiadomska.
Je?li jeste? zainteresowany/ana uczestnictwem zg?o? swój udzia? na maila:brama.mlodzi@wp.pl pisz?c w tytule "Uwierz w Siebie". Zg?oszenia mo?na kierowa? do 23 grudnia 2011r.

ROZPOCZECIE ROZGRYWEK SKIERNIEWICKIEGO FUTSALU

26 listopada 2011 r. rozpocz??y si? rozgrywki Skierniewickiej Ligi Halowej Pi?ki No?nej. Drugi raz w historii istnienia zespo?u "BRAMA", nasi zawodnicy b?d? toczy? zmagania w najwy?szej klasie rozgrywkowej. W tym sezonie Stowarzyszenie "BRAMA" b?d? reprezentowa? m?odzi, perspektywiczni zawodnicy. Jest to ca?kowicie odmieniony zespó?. Poprzedni pi?karze osi?gn?li chyba wszystko na co by?o ich sta?, mianowicie awans do pierwszej ligi. Przypomnie? nale?e, i? rozpoczynali sw? drog? futsalow? od meczów w pi?tej lidze. Obecny zespó? ma olbrzymi potencja?, który zapewne b?dzie uwidacznia? si? w miar? up?ywu czasu.

CO W TYM ROKU? - projekty realizowane przez "BRAM?" w 2011 r.

"Pomocna D?o?" oraz "Jeste?my Razem, to projekty, które w roku 2011 realizuje Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y "BRAMA", przy wsparciu finansowym Urz?du Miasta Skierniewice.
Celem pierwszego stworzenie grupy m?odzie?y (sprawnej i niepe?nosprawnej), która b?dzie uczestniczy? w zaj?ciach tematycznych - warsztatach plastycznych z?o?onych z dwóch cz??ci (wiosennej i jesiennej). Osi? wszystkich podj?tych aktywno?ci jest kultura. Wszystkie dzia?ania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne b?d? odbywa?y si? w oparciu i na bazie zainteresowa? m?odzie?y sztuk? plastyczn?. (wi?cej w panelu: "nasze projekty")
Drugi z projektów ("Jeste?my Razem"), to cz??ciowa kontynuacja zadania z poprzedniego roku. Jego celem jest obj?cie 15 osób w wieku 17 – 19 lat oddzia?ywaniem wychowawczym poprzez: stworzenie mo?liwo?ci sp?dzania czasu wolnego w bezpiecznych miejscach, oraz realizacji swoich zainteresowa? sportowych, inspirowanie do zdrowego stylu ?ycia, wprowadzenie, a przez to zmniejszenie w?ród nich zagro?enia alkoholizmem oraz innymi uzale?nieniami. (wi?cej w panelu: "nasze projekty")
FINA? PROJEKTU "kiloGRAM"
Projekt „kiloGRAM” realizowany by? w miesi?cach kwiecie? – grudzie? 2010 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA”, skierniewickie zespo?y muzyczne „Drugi Tydzie?” i „ Brooklyn”, M?odzie?owe Centrum Kultury w Skierniewicach, przy wspó?pracy z klubem muzycznym „Art de Grand” i wspó?finansowaniu przez Urz?d Marsza?kowski w ?odzi.
W ramach przedsi?wzi?cia zorganizowano sze?? edycji „skierniewickiego jam session”, w którym na scenie wyst?pi?o wielu muzyków amatorów z naszego miasta, jak równie? zaproszonych go?ci. Ponadto stworzono Skierniewicki Portal Muzyczny „SPM”, który ??czy spo?eczno?? muzyczn? Skierniewic. Natomiast od wrze?nia rozpocz?to prowadzenie warsztatów muzycznych w czterech grupach instrumentów – dwie grupy w klasie gitary (w zale?no?ci od zaawansowania), po jednej grupie w klasie gitary i perkusji.Podsumowaniem projektu, który niew?tpliwie wniós? wiele o?ywienia w amatorskie ?rodowisko muzyczne naszego miasta,by? koncert fina?owy w M?odzie?owym Centrum Kultury w Skierniewicach. Odby? si? on w ?rod? 29 grudnia 2010r. Podczas koncertu zaprezentowali si? uczestnicy warsztatów, jak równie? niektórzy spo?ród skierniewickich wykonawców.
BRAMA NA PIKNIKU EUROPEJSKIM

3 pa?dziernika 2010 roku, na rynku miejskim w Skierniewicach odby? si? Piknik Europejski zorganizowany przez Regionalny O?rodek EFS w ?odzi przy Centrum OPUS. Organizacje pozarz?dowe z naszego miasta od godziny 13 do 17, prezentowa?y swoj? dzia?alno?? na indywidualnych stoiskach i du?ej scenie. Równie? nasze Sowarzyszenie zapozna?o mieszka?ców miasta z realizowanymi przez siebie projektami. Niew?tpliw? atrakcj? i zwie?czeniem Pikniku by? koncert zespo?u "DALEKO DO DOMU", dzia?aj?cego przy Stowarzyszeniu "BRAMA". M?odzi muzycy zagrali naprawd? ciekawe utowry - covery, jak równie? w?asne kompozycje. Pod scen? nie zabrak?o ?ywo reaguj?cych fanów grupy. Kolejny Piknik Europejski za rok.
JU? JEST! - Skierniewicki Portal Muzyczny

"Cho? w tym momencie przypomina on bardziej klasyczn? witryn?, ni? portal, zdecydowali?my si? na uruchomienie go, maj?c nadziej?, ?e b?dzie on jak?? form? komunikowania si? spo?eczno?ci muzycznej Skierniewic. S P M zosta? stworzony w ramach projektu muzycznego „kiloGRAM” finansowanego przez Urz?d Marsza?kowski w ?odzi i Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA”. Jego pomys?odawcami, tak jak i ca?ego projektu, s?: Marek Koz?owski, ?ukasz Kaliszek i ?ukasz Wójciak. Warto zwróci? szczególn? uwag? na dwie zak?adki portalu. „Wspó?praca” – chcemy zamieszcza? w tym miejscu linki zespo?ów muzycznych, które istniej? w naszym mie?cie. „Targowisko” – na adres: kilogram@kilogram.info.pl mo?na przys?a? og?oszenia, które chcieliby?cie, ?eby zosta?y zamieszczone (regulamin „Targowiska” w zak?adce). Je?eli wiecie, ?e w Skierniewicach dzieje si? „co? muzycznie ciekawego”, planowany jest koncert którego? z naszych zespo?ów, przysy?ajcie nam zredagowan? informacj?. B?dziemy zamieszcza? j? w „Aktualno?ciach”. Liczymy, ?e z biegiem czasu S P M b?dzie nabiera? coraz wi?cej ?ycia i b?dzie s?u?y? tym, którzy tworz? muzyk? w Skierniewicach".
skocz na: www.kilogram.info.pl
twórcy S P M

Strona 2 z 4 < 1 2 3 4 >