Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 21-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
"DALEKO DO DOMU" - KONCERT 3 pa?dziernika 2010

W niedziel? 3 pa?dziernika 2010 roku, w ramach PIKNIKU EUROPEJSKIEGO wyst?pi nasza muzyczna grupa "DALEKO DO DOMU". Koncert rozpocznie si? o godzinie 16.00 na skierniewickim rynku. Zapraszamy wszystkich fanów zespo?u i oczywi?cie mi?o?ników dobrej, dynamicznej muzyki.

TRWAJ? WARSZTATY

Od wrze?nia 2010 trwaj? warsztaty muzyczne prowadzone w ramach projektu "kiloGRAM", finansowanego przez Urz?d Marsza?kowski w ?odzi oraz Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y "BRAMA". 23 osoby w ró?nym wieku, w czterech grupach instrumentów doskonal? swoje muzyczne umiej?tno?ci. Zaj?cia prowadzone s? przez dosiadczonych muzyków: ?ukasz Wójciak (gitara), ?ukasz Kaliszek (gitara), Jacek Kaliszewski (gitara basowa), Grzegorz ?widerek (perkusja). Spotkania odbywaj? si? w salach prób zespo?u "Brooklyn" i Stowarzyszenia "BRAMA"

UWAGA !!! WARSZTATY MUZYCZNE

Zapraszamy do udzia?u w warsztatach muzycznych w czterech grupach: dwie grupy gitarowe oraz grupa gitary basowej i perkusji. Zaj?cia odbywa? si? b?d? w miesi?cach wrzesie? – grudzie? 2010 r. w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Prowadzi? je b?d?: gitara – ?ukasz Wójciak, ?ukasz Kaliszek; gitara basowa - Mateusz Cherek; perkusja – Grzegorz ?widerek. Zaj?cia s? nieodp?atne. Na zako?czenie warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymaj? certyfikaty potwierdzaj?ce udzia? w zaj?ciach oraz materia?y edukacyjne, pami?tkowe smycze i koszulki. Zapraszamy wszystkich, którzy chc? podnie?? swe umiej?tno?ci instrumentalne. Zg?oszenia mo?na kierowa? pod numer telefonu: 692 089 933 oraz na e-mail: brama.mlodzi@wp.pl z tytu?em „warsztaty muzyczne”.

TURNIEJ PI?KARSKI NA ROZPOCZ?CIE WAKACJI

26 czerwca 2010 roku odby? si? jednodniowy turniej pi?ki no?nej dla starszych dzieci. Organizatorem przedsi?wzi?cia by?o Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA”, O?rodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach oraz Zespó? Szkó? Zawodowych nr 1 w Skierniewicach. Nagrody w postaci pucharów i medali ufundowa? Urz?d Miasta Skierniewice.
Zawody rozpocz??y si? o godzinie 10.00 na hali OSiR. Rozgrywane by?y na dwóch przygotowanych boiskach. W turnieju wzi??o udzia? 10 trzyosobowych zespo?ów. Pocz?tkowo mecze rozgrywane by?y w dwóch grupach. Nast?pnie zespo?y, które zaj??y w nich pierwsze miejsca rywalizowa?y o tytu? mistrza zawodów. Zespo?y zajmuj?ce po fazie grupowej drugie miejsca zmaga?y si? ze sob? o trzecie miejsce. Analogicznie kolejne dru?yny. Z racji odbywaj?cych si? w tym czasie mistrzostw ?wiata w pi?ce no?nej, zespo?y bior?ce udzia? w turnieju przyjmowa?y nazwy poszczególnych pa?stw – uczestników mistrzostw. Cho? Polska reprezentacja nie bra?a udzia?u w mistrzostwach ?wiata, nie zabrak?o jej na naszym turnieju. Po kilku godzinach zmaga? pi?karskich wszystko sta?o si? jasne. Najlepiej wypad?a dru?yna „BRAZYLII” zajmuj?c pierwsze miejsce. Drugie miejsce zaj?? zespó? „POLSKI”, a trzecie „CHILE”. Nagrody dla najlepszych zespo?ów wr?czy? Miros?aw Wo?niak – Prezes OSiR. Pozostali zawodnicy otrzymali pami?tkowe medale uczestnictwa w zawodach. Dodatkowo ka?dy z m?odych pi?karzy otrzyma? paczk? z napojami i s?odyczami. Natomiast, ?eby podkre?li? moment rozpoczynaj?cych si? wakacji obok hali sportowej rozpalony by? grill, z którego kie?baski smakowa?y wy?mienicie. Nast?pny turniej za rok.
Serdeczne podzi?kowania dla wszystkich, którzy do?o?yli stara?, ?eby turniej móg? si? odby?.

"GREEN CRAFT" - FOLK, SZANTY I ROCK W JEDNYM

W ?rod? 26 maj 2010 roku odby?o si? dziesi?te a drugie w ramach projektu „kiloGRAM” Skierniewickie JAM SESSION. Mi?o?nicy muzyki na ?ywo spotkali si? o godzinie 18.00 w klubie muzycznym ART DE GRAND. Po godzinnym rozruchu na scenie pojawi?a si? skierniewicka grupa „GREEN CRAFT”, która zagra?a sze??dziesi?ciominutowy recital. Publiczno?? ?ywo reagowa?a po ka?dym utworze. To mog?o si? podoba?, folk po??czony z rockiem, szanty. Ciekawe zestawienie i ciekawe aran?acje. Kolejna cz???, to oczywi?cie wspólne inspirowanie si? muzyk? – jam. Czas mija? bardzo szybko. Muzykowanie zako?czy?o si? po 22.00. Poniewa? obchodzili?my ma?y jubileusz, z tej okazji organizatorzy rozlosowali w?ród uczestników dwa podwójne kupony na du?? pizz? z col?, któr? mo?na by?o spo?y? w Pizzerii „METRO”. Kolejne jam session 23 czerwca 2010, o 18.00.

"PSIA BRA?" - WSPARCIE DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZ?T

„PSIA BRA?” to nieformalna grupa m?odzie?y, która dzia?a przy Stowarzyszeniu na Rzecz M?odzie?y „BRAMA”. Tworz? j? osoby dzia?aj?ce jako wolontariusze w skierniewickim schronisku dla bezdomnych zwierz?t. Oprócz standardowych czynno?ci przewidzianych dla wolontariuszy, takich jak wyprowadzanie psów na spacery, czy zapobieganie ich zdziczeniu poprzez regularny kontakt z cz?owiekiem, dzia?aj? aktywnie w spo?eczno?ci lokalnej promuj?c adopcj? oraz schronisko. Do swoich sukcesów mog? zaliczy?: organizacj? zbiórki publicznej w mie?cie, zakup 11 smyczy, specjalistycznej karmy folii PCV do zabezpieczenia wej?? do bud przed mro?nym wiatrem i ?niegiem. Wszyscy kszta?c? si? w zakresie tresury i psiego behawioryzmu na profesjonalnych kursach.
W roku 2009 „PSIA BRA?” z?o?y?a do Fundacji Rozwoju Edukacji – Narodowej Agencji Programu „M?odzie? w dzia?aniu” wniosek o dofinansowanie planowanych na rok 2010 inicjatyw maj?cych na celu rozszerzenie dzia?a? na rzecz bezdomnych zwierz?t w Skierniewicach. Z?o?ona oferta okaza?a si? tak dobra, ?e wolontariusze otrzymali ?rodki na realizacj? swych zamierze? w wysoko?ci 12,000 z?.
W ramach tych ?rodków miedzy innymi zostanie przeprowadzona w Skierniewicach akcja edukacyjna dotycz?ca ?wiadomej i odpowiedzialnej opieki nad psami. Zostan? zakupione boksy wolnostoj?ce dla psów, które stanowi? b?d? kwarantann? w skierniewickim schronisku. Powstanie równie? strona internetowa schroniska dla bezdomnych zwierz?t, na której oprócz informacji zwi?zanych bezpo?rednio ze schroniskiem, znajdowa? si? b?d? równie? artyku?y edukacyjne i informacyjne.

KOLEJNE GRANIE

28 kwietnia 2010 roku odby?o si? kolejne Jam Session „kiloGRAM”. W klubie muzycznym ART DE GRAND spotkali si? mi?o?nicy wspólnego muzykowania. By? to pierwszy jam, który rozpoczyna? realizacj? projektu wspó?finansowanego przez Urz?d Marsza?kowski w ?odzi pod nazw? „kiloGRAM”. Nale?y przyzna?, ?e tym razem pomimo trudnych warunków akustycznych w klubie, uda?o si? akustykowi Konradowi Majce ustawi? aparatur? tak, i? naprawd? fajnie by?o s?ycha? muzyk?. G?ównym wydarzeniem wieczoru by? wyst?p m?odego zespo?u ze Skierniewic – „Daleko do Domu”. Grupa zaprezentowa?a znane covery, jak równie? jedn? autorsk? kompozycj?. Fani, którzy licznie przybyli na koncert ?ywio?owo reagowali na prezentowan? muzyk?. Warto podkre?li?, ?e w zespole ?piewa laureatka „Szansy na Sukces” – Karina Dy?ko. Pierwotne za?o?enia Jam Session „kiloGRAM” s? realizowane. M?ode skierniewickie zespo?y maj? mo?liwo?? zaprezentowania swej twórczo?ci szerszej publiczno?ci. Kolejne Jam Session 26 maja 2010 o godz. 18.00, w ART DE GRAND. Zapraszamy.

„kiloGRAM” DOCENIONY PRZEZ URZ?D MARSZA?KOWSKI W ?ODZI

„kiloGRAM” to cykl spotka? muzycznych zainicjowany w 2008 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA”, zespo?y: „BROOKLYN”, „DRUGI TYDZIE?” oraz agencj? artystyczn? „KALIART”. Do kwietnia 2010 roku uda?o si? zorganizowa? osiem edycji tego przedsi?wzi?cia. W lutym 2010 r. organizatorzy z?o?yli wniosek do Urz?du Marsza?kowskiego w ?odzi o ?rodki finansowe, które pozwoli?yby rozwin?? przedsi?wzi?cie. Propozycja organizatorów spotka?a si? z przychylno?ci? Urz?du Marsza?kowskiego, który na rozwój zadania przeznaczy? w 2010 roku sum? 12,500 z?. Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA” do?o?y?o do tego kwot? 3,050 z?. W ramach projektu mi?dzy innymi: powstanie Skierniewicki Portal Muzyczny, przeprowadzone zostan? warsztaty muzyczne - gitara dla pocz?tkuj?cych, gitara dla zaawansowanych, bas, perkusja. Zorganizowanych zostanie równie? jako kontynuacja sze?? edycji Jam Session „kiloGRAM”. Osoby dzi?ki, którym uda?o si? otrzyma? dotacj? to: ?ukasz Wójciak „BROOKLYN”, ?ukasz Kaliszek „DRUGI TYDZIE?” i „KALIART”, Marek Koz?owski – Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA”.

STARE, POCZCIWE "PUD?A"

24 marca 2010 r. odby?a si? kolejna edycja naszego Skierniewickiego Jam Session „kiloGRAM”. Tym razem mia? ono inny charakter ni? poprzednia edycja. Podobnie jak rok temu zagrali?my akustycznie. Do Art. De Grand przybyli mi?o?nicy wspólnego grania. Instrumentami wiod?cymi by?y oczywi?cie gitary. Natomiast wsparcie stanowi?y dwie gitary basowe, skromny zestaw perkusyjny i pianino. Celem spotkania by?o wspólne wykonanie trzech znanych utworów. By?y nimi: „Hey Joe” funkcjonuj?ce w ?wiadomo?ci wi?kszo?ci m?odego pokolenia jako kompozycja Jimi’ego Hendrix’a. Drugi utwór wykonywany podczas jam session to znane „Whisky” D?emu. Trzecim natomiast by?o „Son of the ble sky” z repertuaru grupy Wilki. Tak muzykowali?my ok. dwóch godzin. Przygotowany utwór wykonywany by? przy towarzyszeniu sekcji rytmicznej i pianina, a tak?e przy ?wietnym wokalu Kasi Wieczorek. Mo?na powiedzie?, ?e stare, poczciwe „pud?o” ponownie znakomicie zda?o egzamin.
Prowadz?cy spotkanie pokrótce przedstawili przyby?ym plany dalszych dzia?a? na rzecz ?rodowiska muzycznego w Skierniewicach. Podzielili si? równie? wspomnieniami zwi?zanymi z pocz?tkami swego muzykowania.
Kolejne Jam Session ju? 28 kwietnia 2010 roku. Zapraszamy.

"ZIBI" ZAWADZKI NA SKIERNIEWICKIM JAM SESSION "kiloGRAM"

10 lutego b.r. w klubie muzycznym Art De Grand odby?o si? ju? VII Jam Session „kiloGRAM”. Kolejna ods?ona tego przedsi?wzi?cia wydaje si? lepsza od poprzedniej. Nieprawdopodobny jest fakt, ?e wci?? pojawiaj? si? nowe osoby, które staj? na scenie. Przypomniano publiczno?ci stare, dobre utwory Breakout (niejednemu z przyby?ych wróci?y we wspomnieniach lata m?odo?ci), ale równie? „rozkr?cano” si? przy progresywnym rocku. Gwiazd? wieczoru by? Zbigniew „Zibi” Zawadzki, który przyjecha? z ?odzi. Gitarzysta, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, który ,jak sam mówi o sobie, wyla? morze potu, spi?owa? stos paznokci i st?pi? pok?ady kostek, przeczyta? tomy nut, zu?y? kilometry strun... Wszystko po to, by wydoby? w muzyce to co najpi?kniejsze. „Zibi” oprócz w?asnych kompozycji, zaprezentowa? si? m.in. w utworach Gary Moor’a i Joe Satriani’ego. Akompaniowali mu skierniewiccy muzycy: Pawe? Markowicz - bas, ?ukasz Kaliszek - gitara, Grzegorz ?widerek - perkusja.

Strona 3 z 4 < 1 2 3 4 >