„POMOCNA D?O?” – ZAKO?CZENIE PIERWSZEGO CYKLU WARSZTATÓW
Dodane przez Marek dnia 11-06-2012

W Zespole Szkó? Integracyjnych w Skierniewicach zako?czy? si? pierwszy cykl warsztatów plastycznych w ramach projektu „Pomocna D?o?”. Organizatorem zaj?? jest Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA”. Warsztaty rozpocz??y si? 18 kwietnia tego roku i zako?czy?y 25 maja. W zaj?ciach wzi??o udzia? 14 osób niepe?nosprawnych oraz 14 wolontariuszy, którzy ze swymi podopiecznymi tworzyli dzie?a pos?uguj?c si? technik? zwan? „orgiami p?askie”. Grupa osób niepe?nosprawnych podzielona by?a na dwie kategorie wiekowe – dzieci oraz m?odzie? z doros?ymi. Uczestnicy zaj?? rekrutowali si? ze skierniewickich szkó? i placówek – Zespo?u Szkó? Integracyjnych, Szko?y Podstawowej nr 5, Specjalnego O?rodka Szkolno – Wychowawczego oraz Zespo?u Szkó? Zawodowych nr 3.
Podsumowaniem pierwszej edycji warsztatów b?dzie wystawa wykonanych prac plastycznych, która jeszcze przed wakacjami zostanie zorganizowana na terenie Zespo?u Szkó? Integracyjnych. Nale?y przypomnie?, ?e projekt „Pomocna D?o?” wspó?finansowany jest przez Miasto Skierniewice. Osobami odpowiedzialnymi za jego realizacj? z ramienia Stowarzyszenia „BRAMA”, s? pa?stwo Dorota i Kazimierz Jarczyk.