WARSZTATY WOKALNE Z ADAMEM RYMARZEM
Dodane przez Marek dnia 26-10-2012

W sobot? 20 pa?dziernika tego roku odby?y si? warsztaty wokalne zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA”. W warsztatach uczestniczyli cz?onkowie zespo?u „Cantare Per Dio” dzia?aj?cego przy parafii ?w. Stanis?awa BM w Skierniewicach. Grupa pozostaje pod opiek? Stowarzyszenia „BRAMA”, które udost?pnia jej profesjonaln? sal? prób muzycznych oraz sprz?t nag?o?nieniowy. Warsztaty poprowadzi? znany w ?rodowisku muzyki chrze?cija?skiej muzyk, wokalista, trener wokalny – Adam Rymarz. Jak mówi? uczestnicy – „to by? dobry czas”. ?wiczenia wokalne odbywa?y si? od godziny 10.00 do 18.30, z przerw? na obiad. Pierwsza cz??? po?wi?cona by?a ?wiczeniom emisji g?osu, natomiast po po?udniu trenowano konkretne utwory, a tak?e improwizacj?. To by?y godziny wyt??onej pracy, która jednak przynios?a konkretne rezultaty. Na pewno w przysz?o?ci zostan? zorganizowane kolejne edycje warsztatów, bo jak przyznawali uczestnicy, w Skierniewicach trudno znale?? trenera wokalnego na tak wysokim poziomie i z tak pozytywn? osobowo?ci?.