NIE TYLKO TRENING PI?KARSKI - WARSZTATY Z PSYCHOLOGII SPORTU
Dodane przez Marek dnia 26-10-2012

We wspó?czesnym sporcie coraz wi?ksz? rol? odgrywa przygotowanie mentalne zawodników. Wynika to z faktu wyrównania przygotowania fizycznego i technicznego sportowców. W takiej sytuacji si?ga si? po dodatkowe zasoby cz?owieka tkwi?ce w jego psychice.
Równie? do Skierniewic zawita?a psychologia sportu, za spraw? Stowarzyszenia „BRAMA”, które zorganizowa?o warsztaty z tego zakresu. W Warsztatach wzi?li udzia? m?odzi pi?karze klubu „WIDOK SKIERNIEWICE”, rocznika 97. Zaj?cia prowadzone by?y przez psycholog Agnieszk? Niewiadomsk? oraz prezesa Stowarzyszenia „BRAMA” Marka Koz?owskiego. Spotkania odbywa?y si? w siedzibie Stowarzyszenia, do którego trzykrotnie przybyli pi?karze wraz z trenerem. Pierwsze zaj?cia po?wi?cone by?y motywacji ogólnej. Zaprezentowany by? ameryka?ski film „Niez?omny” przedstawiaj?cy dru?yn? „Highland Rugby”, która w swej trzydziestosze?cioletniej historii zwyci??y?a 418 razy, a poleg?a tylko 10. W oparciu o film zawodnicy „WIDOKU” scharakteryzowali swoj? dru?yn? i okre?lili jej mocne oraz s?abe strony. Drugie spotkanie po?wi?cone by?o przede wszystkim rolom grupowym, a tak?e temu co si? w nas dzieje, czyli emocjom i uczuciom. Trzecie zaj?cia by?y kontynuacj? poprzednich, czyli pi?karze dopasowywali siebie nawzajem do okre?lonych ról w dru?ynie. Na koniec mogli us?ysze? od swoich kolegów i trenera to, za co s? cenieni pod wzgl?dem kole?e?skim i sportowym. Czas poka?e, jak te spotkania prze?o?? si? na atmosfer? w zespole i wyniki. Oczywi?cie, prowadz?cy zdaj? sobie spraw?, ?e takich spotka? potrzeba wi?cej, by zobaczy? korzystn? zmian?. Na pewno warto kontynuowa? tego typu zaj?cia, gdy? sport nie tylko przygotowuje do bycia zwyci?zc? na boisku, ale równie? w codziennym ?yciu.