BE CREATIVE - B?D? KREATYWNY. WARSZTATY DLA M?ODZIE?Y.
Dodane przez Marek dnia 15-09-2013

W miesi?cach pa?dziernik - listopad 2013 Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y "BRAMA" poprowadzi dla m?odzie?y warsztaty zatytu?owane "BE CREATIVE". Zaj?cia odbywa? si? b?d? w dwóch grupach licz?cych ogó?em dwadzie?cia m?odych osób. Na jedn? grup? przewidziano osiemna?cie godzin zaj??. Warsztaty poprowadzi psycholog, pani Agnieszka Niewiadomska, która na sta?e wspó?pracuje ze Stowarzyszeniem "BRAMA". Ca?o?? zaj?? podzielona zosta?a na sze?? bloków tematycznych. 1. Kreatywne rozwi?zywanie problemów. 2. Samo?wiadomo?? - kim jestem? 3. Bronienie w?asnego zdania i argumentacja. 4. Nauka metod kreatywnego uczenia si?. 5. Wyst?pienia publiczne. 6. Pomys? na wieczór dla znajomych.
Zapraszamy do udzia?u w warsztatach. Zg?oszenia i pytania mo?na kierowa? na adres: brama.mlodzi@wp.pl. Tytu? wiadomo?ci: "BE CREATIVE".
Warsztaty wspó?finansowane ze ?rodków Urz?du Miasta Skierniewice.