POMOCNA D?O? - TO JU? TRZECI ROK ZAJ??
Dodane przez Marek dnia 20-09-2013

W miesi?cach wrzesie? – listopad 2013 r. Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA” prowadzi drug? cz??? warsztatów „Pomocna D?o?”. Pierwszy cykl zaj?? mia? miejsce na wiosn? tego roku.
Celem realizowanego obecnie przez Stowarzyszenie „BRAMA” zadania jest uczestnictwo grupy dzieci, m?odzie?y (sprawnej i niepe?nosprawnej) w zaj?ciach tematycznych - warsztatach plastycznych. Warsztaty stwarzaj? mo?liwo?? ich uczestnikom:
- poznania nowych technik plastycznych
- doskonalenia technik plastycznych przez uczestników poprzedniej (2) edycji warsztatów.
Zaj?cia umo?liwiaj? równie? pokazanie swoich zdolno?ci artystycznych oraz prezentacje dokona? na wystawach w Zespole Szkó? Integracyjnych w Skierniewicach oraz siedzibie Stowarzyszenia „BRAMA”. W warsztatach uczestniczy m?odzie? niepe?nosprawna a tak?e jej zdrowi rówie?nicy. Wspólnie sp?dzaj? wolny czas, pomagaj? sobie wzajemnie w trakcie pracy. M?odzie? zdrowa pe?ni funkcje asystenta niepe?nosprawnego rówie?nika, staj?c si? na ka?dym spotkaniu asystentem innej osoby. Ka?de spotkanie warsztatowe poprzedzone jest zaj?ciami integruj?cymi grup?. Wa?nym elementem jest organizowanie wspólnego s?odkiego pocz?stunku przygotowywanego wspólnie przez obie grupy m?odzie?y na zako?czenie spotkania warsztatowego oraz w trakcie wystaw. W warsztatach bierze udzia? w sumie ok. 50 osób. Zaj?cia prowadzone s? prze panie: Dorot? Jarczyk oraz Jolant? Kowalsk?. Efektywnego wsparcia udziela pan Kazimierz Jarczyk.