JEST KREATYWNO?? W M?ODZIE?Y
Dodane przez Marek dnia 03-12-2013

W miesi?cach pa?dziernik - listopad, w Stowarzyszeniu "BRAMA" odbywa?y si? zaj?cia warsztatowe w ramach projektu BE CREATIVE wspó?finansowanego przez Urz?d Miasta Skierniewice. M?odzie? bior?ca udzia? w zaj?ciach to przede wszystkim uczniowie szko?y ponadgimnazjalnej. Prowadz?ca warsztaty, psycholog Agnieszka Niewiadomska potrafi?a rzeczywi?cie wyzwoli? w uczestnikach drzemi?c? w nich kreatywno??.


Wi?cej o warsztatach w zak?adce "BE CREATIVE" w naszych projektach