"CANTARE PER DIO" ZDOBYWC? NAGRODY G?ÓWNEJ NA OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU W NIEPOKALANOWIE
Dodane przez Marek dnia 14-02-2014

Chór m?odzie?owy CANTARE PER DIO dzia?aj?cy w Parafii ?w. Stanis?awa w Skierniewicach zdoby? nagrod? g?ówn? podczas odbywaj?cego si? w Niepokalanowie presti?owego, Ogólnopolskiego Festiwalu Kol?d i Pastora?ek ,,Nasze wieczne kol?dowanie”. Szefem chóru jest Andrzej Lange.
W konkursie zaprezentowa?o si? w sumie 54 wykonawców z ca?ej Polski.

(informacja za http://www.dziennikskierniewicki.pl/skierniewicki-chor-najlepszy-w-polsce/)

Cieszy taki obrót sprawy, gdy? zespó? "CPD" zwi?zany jest ze Stowarzyszeniem "BRAMA". Odbywa próby w naszej sali muzycznej, korzysta podczas koncertów i innych wydarze? muzycznych z naszego sprz?tu. Tak wi?c, cieszymy si? razem z zespo?em, gratulujemy wielkiego sukcesu, doceniamy wysi?ek i ?yczymy jeszcze wi?cej osi?gni??.