DOBRY CZAS SP?DZONY W "BRAMIE".
Dodane przez Marek dnia 14-02-2014

Równo tydzie? temu, w pi?tek, zorganizowali?my w „BRAMIE” spotkanie zespo?u CANTARE PER DIO. Chcieli?my w pewnym sensie uczci? niedawny sukces zespo?u podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kol?d „Nasze Wieczne Kol?dowanie”, który odby? si? w styczniu. Przypomn?, ?e zespó? zdoby? tam nagrod? g?ówn?.
Na „bramowe spotkanie” przyby?o sporo osób. Zjawili si? nie tylko sami cz?onkowie zespo?u, ale równie? niektórzy z ich rodzin. Nie zabrak?o ks. Grzegorza Go??ba, który jest duszpasterzem Zespo?u.
Najpierw by? krótka modlitwa. Trzeba by?o podzi?kowa? Panu Bogu za talenty, wytrwa?o??, cierpliwo??. Nast?pnie przyszed? czas na troch? wspomnie?. Ogl?dali?my fragmenty filmów z naszych koncertów. Trzeba przyzna?, ?e troch? si? zmienili?my od 2005 roku. Dziewczyny wyros?y na pi?kne, m?ode kobiety. My – panowie muzycy, troch? si? zmienili?my. Uciechy by?o niezmiernie du?o. Ogl?daj?c te obrazy widzieli?my, jak na przestrzeni tych lat rozwija?a si? nasza muzyka, zmienia? si? sprz?t. Dobrze, i? mogli?my to zobaczy?.
W mi?dzyczasie dostarczono pizz? i inne smako?yki. Biesiadowali?my zajadaj?c, ?piewaj?c i bawi?c si?.
Ostatnim punktem naszego spotkania by? mini warsztat przygotowany przez Marka J. Zrozumieli?my sporo, a tak?e na pewno poznali?my si? jeszcze bardziej.
Opuszczali?my „BRAM?” w dobrych nastrojach, zastanawiaj?c si?, kiedy zrobimy kolejne tego typu spotkanie. A na razie dzi? wieczorem próba.