MALI WIELCY ARTY?CI
Dodane przez Marek dnia 17-03-2014

Nowy projekt w "BRAMIE". "MALI, WIELCY ARTY?CI". W ramach zadania zostanie utworzona ?wietlica ?rodowiskowa, która b?dzie funkcjonowa?a w soboty. W ramach dzia?alno?ci ?wietlicy zostan? zorganizowane zaj?cia edukacyjne i reedukacyjne, maj?ca na celu wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiej?tno?ci z poszczególnych przedmiotów szkolnych u dzieci obj?tych opiek?.
Zadaniem projektu b?dzie tak?e dzia?alno?? wychowawczo - motywuj?ca wyrabiaj?ca u dzieci postawy prospo?eczne a tak?e asertywno?? i dba?o?? o rozwój w?asnych talentów i zainteresowa?.
W ramach tego zadania odb?d? si? wycieczki edukacyjne oraz turystyczno - krajoznawcze. Pomys?odawc? i koordynatorem projektu jest Anna Zagawa.


Wi?cej informacji o projekcie znajdziecie
TUTAJ