Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 21-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
Ogie? i woda - emocje


Bardzo wa?n? rzecz? w naszym ?yciu, w poznawaniu siebie samego jest nauczenie si? dostrzegania i doceniania swoich uczu?. S? one bardzo cennym ?ród?em informacji o nas samych, o postawach które kieruj? naszym sposobem reagowania i post?powania oraz o ?wiecie warto?ci w którym ?yjemy.
Czym s? uczucia ?
To pewien wewn?trzny, psychiczny stan cz?owieka, to nastawienie, które towarzyszy ka?demu naszemu do?wiadczeniu. Ujawniaj? one na zewn?trz to wszystko, co jest wewn?trz nas.
Wszystkie uczucia w nas istniej?ce mo?emy podzieli? na dwie kategorie: uczucia pozytywne (przyjemne w do?wiadczeniu) oraz uczucia negatywne (nieprzyjemne w prze?ywaniu).
Uczucia pozytywne s? przez nas odruchowo i ch?tnie akceptowane i przyjmowane (rado??, zadowolenie, mi?o?? itp.) i one stanowi? o prze?ywaniu stanu szcz??cia. Dobre samopoczucie to trwanie w dobrych, pozytywnych uczuciach.
Uczucia negatywne natomiast s? przez nas odruchowo odrzucane. S? ?ród?em stanu nieszcz??cia. Z?e samopoczucie to prze?ywanie negatywnych uczu?.
Uczucia negatywne - s? znakami, ?e dana sytuacja, w zwi?zku z któr? one si? pojawiaj?, odbierana jest przez nas przede wszystkim jako zagro?enie (nie jest zagro?eniem).
Pozytywne uczucia - sygnalizuj? nam, ?e dana sytuacja jest dobra dla nas.
Niezwykle istotne jest tu u?wiadomienie sobie, ?e nasze uczucia s? sygna?ami subiektywnymi. ?wiadomo?? ta pozwala nam nabiera? do nich wi?kszego dystansu i nie identyfikowa? si? z nimi, a wi?c: l?k, z?o?? lub euforia, zadowolenie s? we mnie, ale ja sam/sama nie jestem eufori?, z?o?ci?, l?kiem.
Bardzo cz?sto uwa?amy, ?e ?ród?o naszych uczu? jest poza nami, a wi?c ludzie, problemy, konflikty budz? nasze uczucia. Mówimy wtedy, usprawiedliwiaj?c siebie „On mnie zdenerwowa?, on mnie irytuje, powoduje moja agresj?, zazdro?? , w?ciek?o?? lub rado??, czy zadowolenie”. Jest to oczywi?cie ocena nieprawid?owa, wynikaj?ca bardziej z nieznajomo?ci siebie i tego co prze?ywam.
?ród?em naszych uczu? (pozytywnych i negatywnych) s? utrwalone postawy wewn?trzne, zachowania wewn?trzne. Có? to takiego ?
To nic innego jak historia naszego ?ycia, wychowanie, prze?yte do?wiadczenia. Na pierwszym miejscu stoi tu ?rodowisko rodzinne i do?wiadczenia z niego wyniesione. St?d tak wa?n? spraw? jest poznawanie siebie i tego, co prze?ywam. Nasze uczucia u?wiadamiamy sobie nie po to, by je natychmiast zmienia?. Warto zda? sobie spraw?, ?e sam? si?? woli niczego nie zmienimy w uczuciach. Zbytni nacisk woli mo?e prowadzi? jedynie do represji uczuciowej. Represja uczu? (spychanie ich do pod?wiadomo?ci) jest bezsensowna poniewa? wychodz? ona na zewn?trz w innej, zwykle gorszej postaci jak np. depresje, czy nerwice.
Z uczuciami nawet najbardziej negatywnymi, nie trzeba nerwowo walczy?, nie trzeba (nie wolno) ich odrzuca? z l?kiem, ale trzeba je przyj??, zgodzi? si? na to, ?e s?, ?e „istniej? we mnie”, po to by mo?na je by?o zaakceptowa?, a potem kontrolowa?. Przyj?cie, akceptacja uczu?, jest pokorn? zgod? na to, ?e jestem cz?owiekiem wewn?trznie zranionym, ?e potrzebuj? zmiany, ci?g?ego rozwoju i poznawania prawdy o sobie.
?ycz? powodzenie w otwieraniu si? na siebie.
A.J