Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 21-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
Gdy dopadnie Ci? stres


Ka?dy z nas ulega ró?nym naciskom ze strony otoczenia i mówimy wtedy, ?e znajdujemy si? pod wp?ywem stresu.
Sytuacje stresuj?ce (wywo?uj?ce napi?cie) mog? nas pobudza? do dzia?ania lub dezorganizowa? nasze funkcjonowanie.
Gdy radzimy sobie z sytuacjami stresuj?cymi, pokonujemy trudno?ci wtedy pozytywnie wp?ywa to na nasz? samoocen? i rozwój. Jednak, gdy napi?cie towarzyszy nam za d?ugo, za cz?sto i zbyt silnie, wtedy jego dzia?anie mo?e by? szkodliwe i mo?e sta? si? ?ród?em wielu chorób (depresji, nerwic itp).
Dlatego wa?n? sprawa jest umiej?tno?? utrzymania napi?cia w optymalnych dla ka?dego granicach np. przez unikanie sytuacji powoduj?cych nadmierny stres.
?ród?em ró?nych naszych napi?? s? cz?sto sytuacje, które pojawiaj? si? niezale?nie od naszej woli i bez naszego wp?ywu.
Prze?ywaniu stresu towarzyszy szereg objawów, które s? nieprzyjemne i utrudniaj? wykonywanie ró?nych zada?, a cz?sto zaburzaj? nam kontakty z innymi lud?mi.
Stres:
– wp?ywa na nasze my?lenie, powoduj?c trudno?ci w koncentracji, w zapami?tywaniu i przypominaniu sobie, daje poczucie pustki w g?owie
– wp?ywa na reakcje fizjologiczne, powoduj?c przyspieszone bicie serca, pocenie si?, czerwienienie, bledni?cie, bezsenno??, bóle g?owy, zaburzenia trawienia
– wp?ywa na emocje powoduj?c l?k, z?o??, przygn?bienie, dra?liwo??
– wp?ywa na zachowanie, powoduj?c np trudno?ci w mówieniu, dr?enie cia?a, obgryzanie paznokci, p?acz, ?miech itp.

W jaki sposób mo?emy unika? nadmiernego stresu i jak sobie z nim radzi? gdy si? ju? pojawi ?

Jako jeden z pierwszych sposobów unikania nadmiernego stresu proponuje si? nam podejmowanie zada?, z którymi mo?emy sobie poradzi?, czyli realistyczne wymagania.
W poradzeniu sobie np. z nauk? pomaga umiej?tno?? planowania czasu pracy.
Je?li mamy du?o zada?, pomocne jest rozk?adania materia?u na cz??ci i stopniowe jego opanowanie.
Zostawianie wszystkiego „na ostatni? chwil?”, mo?e sta? si? ?ród?em powa?nego stresu.

Kolejnym sposobem na unikanie nadmiernego stresu jest zdrowy styl ?ycia, czyli prawid?owe od?ywianie, uprawianie sportu. Wszystko to wp?ywa na wzmocnienie odporno?ci, dzi?ki czemu stres nie czyni nam tak du?o szkód, jak osobom, które s? przem?czone.

Innym sposobem jest dba?o?? o przyja?nie, dobre kontakty z lud?mi, rodzin? i pewno??, ?e mamy si? do kogo zwróci? o pomoc.

Gdy nie mo?emy unikn?? sytuacji stresowej, spróbujmy poradzi? sobie z napi?ciem, które wtedy si? pojawia.
Pomaga w tym:
1. Pozytywne my?lenie – realna ocena danej sytuacji (wyolbrzymienie trudno?ci prowadzi do nadmiernego napi?cia)
2. ?art – poszukanie elementu humorystycznego w trudnej sytuacji pomaga roz?adowa? napi?cie.
3. Rozmowa z blisk? osob?
4. ?wiczenie fizyczne – roz?adowuj? napi?cie wywo?ane stresem.
5. Relaks – daje uspokojenie i rozlu?nienie.

S? osoby, którym wystarcza jeden z tych sposobów, by zmniejszy? napi?cie wywo?ane stresem, ale dla wi?kszo?ci z nas potrzebne jest podj?cie ka?dego z elementów.
A.J