Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 21-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
Narkotyki - droga do nik?d


Na temat narkotyków kr??y wiele opinii, pó?prawd i mitów.
S? one postrzegane zarówno jako ?miertelne niebezpiecze?stwo jak i niegro?ne u?ywki.
Traktowanie narkotyków jako niegro?nych u?ywek wynika przede wszystkim z niewiedzy o ich dzia?aniu.
U?ywanie narkotyków, nawet przej?ciowe, powoduje konsekwencje, na które musi si? decydowa? ka?dy bior?cy. Najlepszy sposób, aby nie mie? z nimi problemu to wiedzie? o nich jak najwi?cej i nie bra?.
Jakie zmiany w cz?owieku powoduj? narkotyki ?
Bardzo szybko wyniszczaj? organizm, „wyp?ukuj?” witaminy i minera?y, które s? niezb?dne do prawid?owego rozwoju.
U?ywanie narkotyków poci?ga za sob? negatywne konsekwencje somatyczne, zaburzenia w sferze emocjonalnej, osobowo?ciowej, a tak?e wp?ywa na wygl?d zewn?trzny i konflikty z prawem.

1. Problemy somatyczne
– zaburzenia rytmu serca
– zapalenie oskrzeli / p?uc
– zapalenie mi??ni i ?y?
– wirusowe zapalenie w?troby typu A, B i C
– marsko?? w?troby
– itp

2. Problemy psychiczne
– zaburzenie koncentracji, pami?ci
– zaburzenia nastroju (od smutku i przygn?bienia do w?ciek?o?ci)
– wyczerpanie i zniech?cenie, brak si?y do dzia?ania
– halucynacje
– itp

3. Wygl?d zewn?trzny
– zmiany zapalne skóry
– wysypki, tr?dzik
– wypadanie w?osów
– próchnica z?bów
– itp

4. Konflikty z prawem
– kradzie?e (wynoszenie rzeczy z domu, kradzie?e pieni?dzy rodzicom)
– rozboje
– handel narkotykami dla zdobycia pieni?dzy

Warto, ?eby? wiedzia?, ?e:
- posiadanie narkotyków jest zagro?one kar? wi?zienia do lat 3,
- posiadanie znacznej ilo?ci narkotyków zagro?one jest kar? wi?zienia do lat 5-ciu i grzywn?,
- handel narkotykami zagro?ony jest kar? wi?zienia do lat 10-ciu, a
- udzielenie lub nak?anianie do u?ycie narkotyków zagro?one jest kara wi?zienia do lat 5-ciu.

Je?li szukasz pomocy lub chcesz porozmawia?
Zadzwo?:
Antynarkotykowy telefon zaufania:
0801 199 990 czynny codziennie 16:00 – 21:00
lub odwied? internetow? poradni? www.narkomania.org.pl

W Skierniewicach mo?esz zg?osi? si? do Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzale?nie? od ?rodków Odurzaj?cych ul. Nowobiela?ska 61
(wej?cie z ty?u budynku, ?rodkowe drzwi).
Poradnia jest czynna w godzinach:
Poniedzia?ek: 8:30 – 14:00 oraz 17:00 – 20:00.
Wtorek: 8:30 – 14:00
?roda: 8:30 – 14:00
Czwartek: 8:30 – 14:00 oraz 17:00 – 20:00.
Pi?tek: 8:30 – 14:00