Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 21-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
?wiat ?ci?gania

Chyba odk?d istnieje szko?a, istnieje ?ci?ganie. Nie wiem jak wygl?da?o ?ciaganie w dawnych czasach, ale wiem jak wygl?da ono teraz. Jest tak powszechne, ?e mo?na odnie?? wra?enie, i? dla niektórych uczniów jest ono sposobem na zdobywanie pozytywnych ocen. M?odzie?, bo ona najcz??ciej korzysta z niedozwolonych pomocy dydaktycznych, odznacza si? niezwyk?? wprost pomys?owo?ci? i inwencj? w wymy?laniu coraz to nowszych sposobów ?ci?gania. Istniej? ca?e technologie przygotowywania materia?ów, którymi mo?na sie pos?u?y? w czasie sprawdzianu. Popularne w ostatnim czasie s? ?ci?gi drukowane, nast?pnie kopiowane w odpowiedniej ilo?ci egzemplarzy, wycinane i obklejane przezroczyst? ta?m? samoprzylepn?. ?ci?gi takie odznaczaj? si? przejrzysto?ci?, wygod? w u?yciu (?atwo mieszcz? si? w d?oni) i co wi?cej, przez wzgl?d na sw? trwa?o??, mog? s?u?y? kolejnym pokoleniom (czytaj: m?odszemu rodze?stwu, które w inny sposób b?dzie mog?o okaza? swoj? wdzi?czno??). Oczywi?cie s? uczniowie, którzy przy ogromie swoich obowi?zków (siedzenie z kolegami na ?awce przed blokiem, sprawdzanie mo?liwo?ci swego komputera itp.) nie mog? znale?? czasu na przygotowanie takich pomocy. Uciekaj? sie oni do bardziej tradycyjnych form ?ci?gania. Ci, którym nie poc? si? r?ce, wypisuj? wzory, definicje na wewn?trznej cz??ci d?oni. Przewag? maj? obdarowani du?ymi lub bardzo du?ymi d?o?mi. Podobno s? tacy, którym na r?ku mie?ci si? ca?a strona z zeszytu. Inni mi?o?nicy pisma na ciele umieszczaj? wiedz? powy?ej nadgarstków, pod r?kawami. S?ysza?em nawet o takich, którzy pisali na nogach. Mieli tylko problem z odczytaniem tekstu z takiej odleg?o?ci. Ach, te or?y, soko?y. Ci, którzy nie mog? wygospodarowa? nawet tyle czasu, by umie?ci? m?dro?ci na swoich cz?onkach, spisuj? z zeszytów na tzw. „beszczela”. Licz?, ?e nauczyciel cho? sko?czy? studia nie jest na tyle inteligentny, by móg? sie domy?li? istnienia takiego procederu. Najprostszym sposobem zapisywania swojej kartki na sprawdzianie, w przypadku „nic nieumienia”, jest odwracanie si? do ty?u i spogl?danie co na kartce ma nasz kolega lub kole?anka. Wiadomo, takie zerkanie ma sens, gdy za swoimi plecami ma si? kogo?, kto nie ma w ci?gu dnia tylu obowi?zków co wy?ej wspomniani i z nudów przygotowa? si? do sprawdzianu.
Mo?e wystarczy tych rozwa?a? o sposobach ?ci?gania. Postawmy teraz pytanie: Jak wielu uczniów ?ci?ga? Dobre pytanie, jak powiada jeden z nauczycieli. Nie potrafi? na nie odpowiedzie?. Jednak zauwa?y?em pewn? prawid?owo??. Bardzo cz?sto ci, którzy siedz? w czasie klasówki w ostatnich ?awkach otrzymuj? najlepsze oceny. Zdarza?o si? natomiast tak, i? ci sami uczniowie przesadzeni przez nauczyciela na pierwsz? ?awk? z trudem zdobywali pozytywny stopie?. Co? w tym musi by?. Nie mam poj?cia co dzieje sie na ko?cu klasy, bo siedz? w drugiej ?awce i jestem na sprawdzianach poch?oni?ty prac?.
Dlaczego uczniowie ?ci?gaj?? Przecie? mo?na zosta? przy?apanym przez nauczyciela, mo?na zgubi? ?ci?g?, mo?na si? nie rozczyta?. Jest to takie stresuj?ce, a jak wiadomo, stres negatywnie wp?ywa na zdrowie. Zapewne sami nauczyciele zdaj? sobie spraw?, ?e wiele rzeczy, które uczniowie powinni w?o?y? sobie do g?owy jest zupe?nie niepotrzebnych. Ksi??ki, z których musz? korzysta? uczniowie s? napisane czasami w taki sposób, ?e nie wiadomo co to jest ta „operetka”, która w jakim? drewnianym baraku si? narodzi?a. Wiedzy do przyswojenia jest ju? tyle, ?e rzeczywi?cie, gdyby przeci?tny ucze? chcia? ja w ca?o?ci przyswoi?, musia?by siedzie? nad ksi??kami po sze?? godzin dziennie. A trzeba pami?ta?, ?e jedni przyswajaj? informacje b?yskawicznie, inni natomiast musz? d?ugo zakuwa?, je?li chc? mie? dobre stopnie. Oto niektóre z przyczyn ?ci?gania. Uczniowie narzekali, narzekaj? i najprawdopodobniej b?d? narzeka? na szko??, programy i nauczycieli. B?d? wynajdywa? powody dla których musz? ?ci?ga?. Powiedzmy szczerze. Najcz?stsz? przyczyn? si?gania przez uczniów po niedozwolone pomoce dydaktyczne s? tzw. „MISIE”, czyli „ale MISIE nie chce uczy?”.

Maciek