Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 21-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
Wspó?praca
W ramach prowadzonej dzia?alno?ci Stowarzyszenie BRAMA wspó?pracuje z instytucjami administracji samorz?dowej, placówkami edukacyjnymi, parafiami, innymi organizacjami spo?ecznymi i podmiotami gospodarczymi.

Dotychczas nawi?zali?my wspó?prac? z:

- Urz?dem Miasta Skierniewice
- Wydzia?em Edukacji Urz?du Miasta Skierniewice
- M?odzie?owym Centrum Kultury w Skierniewicach
- Miejskim O?rodkiem Kultury w Skierniewicach
- Powiatowym Urz?dem Pracy w Skierniewicach
- Zespo?em Szkó? Zawodowych nr 1 w Skierniewicach
- Zespo?em Szkó? Zawodowych nr 2 w Skierniewicach
- Stowarzyszeniem CIVITAS CHRISTIANA
- Parafi? pw. ?w. Jakuba Ap. w Skierniewicach
- Parafi? pw. ?w. Stanis?awa Bpa w Skierniewicach
- Parafi? pw. Mi?osierdzia Bo?ego w Skierniewicach
- Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" w ?odzi
- ASM Centrum Bada? i Analiz Rynku w Kutnie
- Forum M?odych ?owiczan
- Komend? Hufca ZHP w Skierniewicach
- Stowarzyszeniem “Verum“ w Lublinie

Stowarzyszenie patronowa?o m.in. akcjom i wydarzeniom kulturalnym o zasi?gu lokalnym i regionalnym: