Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 15-09-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
Sprawozdania
Sprawozdanie z dzia?alno?ci w roku 2013
Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y BRAMA w roku 2013 realizowa?o zadania, które Zarz?d nakre?li? na prze?omie roku 2012/2013. By?y to przede wszystkim dzia?ania zwi?zane z realizacj? projektów maj?cych na celu szeroko rozumian? pomoc m?odym ludziom, rozwój ich zainteresowa? i aktywno?ci. Dzia?ania na rzecz m?odzie?y realizowane by?y z w sposób profesjonalny, dzi?ki do?wiadczeniu osób zaanga?owanych w realizacj? projektów oraz dzi?ki bazie lokalowej i sprz?towej. Oprócz wy?ej wymienionych dzia?a? Stowarzyszenie podj??o wspó?prac? z innymi podmiotami, a tak?e osob? fizyczn?. Dokonano równie? remontu trzech pomieszcze? w siedzibie Stowarzyszenia. Prowadzona by?a strona www.brama.info.pl ORGANIZACJA I ZAPLECZE Stowarzyszenie BRAMA dysponuje: sal? konferencyjn? wyposa?on? w profesjonalny sprz?t (sto?y, krzes?a, telewizor, video, laptop, rzutnik multimedialny, tablice konferencyjne); sal? prób muzycznych wyposa?on? w sprz?t nag?o?nieniowy; biurem wyposa?onym w komputer stacjonarny z drukark?. Stowarzyszenie BRAMA posiada pe?ne wyposa?enie do prowadzenia obecnych, jak i przysz?ych projektów adresowanych do m?odzie?y. Posiada równie? kadr? do?wiadczon? w pracy z m?odymi lud?mi. Stowarzyszenie podejmowa?o wspólne dzia?ania z innymi podmiotami. Nale?y tu podkre?li? wspó?prac? z Urz?dem Miasta Skierniewice, Oddzia?em PTTK „Szaniec”, Zespo?em Szkó? Integracyjnych w Skierniewicach, parafi? ?w. Stanis?awa BM w Skierniewicach, Zespo?em Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Ks. Konarskiego w Skierniewicach, Zespo?em Szkó? Zawodowych nr 1 w Skierniewicach oraz psychologiem, pani? Agnieszk? Niewiadomsk?. Dzia?aniami Stowarzyszenia obj?ta zosta?a kilkudziesi?cioosobowa grupa m?odzie?y z ró?nych ?rodowisk Skierniewic. REALIZACJA PROJEKTÓW „BE CREATIVE” (B?d? kreatywny) – PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM URZ?DU MIASTA. Celem realizowanego zadania by?o „wyposa?enie” 20 uczestników warsztatów „BE CREATIVE” w kompetencje spo?eczne potrzebne do prowadzenia zdrowego, twórczego stylu ?ycia poprzez: 1. Nauk? kreatywnego podej?cia do rozwi?zywania problemów. 2. Nauk? technik i metod twórczego uczenia si?. 3. Trening wyst?pie? publicznych. 4. ?wiczenia pog??biaj?ce samo?wiadomo??. 5. ?wiczenia umiej?tno?ci bronienia w?asnego zdania i odmowy. 6. Twórcze zagospodarowanie czasu wolnego. ?mia?o mo?na powiedzie?, i? zak?adany cel zosta? osi?gni?ty. ?wiadcz? o tym wypowiedzi m?odzie?y, która na pi?mie podsumowa?a swój udzia? w warsztatach. Oto jedna z nich: „Najbardziej mi si? podoba?a praca w grupie, gdy musieli?my obróci? si? o 360o bez odrywania nóg od s?siada. Dowiedzia?em si? przez to ?wiczenie, co to jest cierpliwo?? i ?e s? ró?ne sposoby na wykonanie ró?nych zada?. Podoba?o mi si? równie?, gdy pani zmusza?a nas do wypowiedzenia si? na jaki? temat. Prawd? mówi?c, te wszystkie ?wiczenia by?y bardzo po?yteczne i da?y wiele do my?lenia. Chcia?bym równie? podzi?kowa? za mi?o sp?dzone zaj?cia i szkoda, ?e dobieg?y one ko?ca. Mam nadziej?, ?e jeszcze kiedy? si? spotkamy” (Wszystkie wypowiedzi znajduj? si? w dokumentacji potwierdzaj?cej realizacj? zadania). KOORDYNACJA ZADANIA Ca?o?? zadania koordynowana by?a przez pana Marka Koz?owskiego – prezesa Stowarzyszenia „BRAMA”, który czuwa? nad prawid?ow? realizacj? poszczególnych sk?adowych projektu, ustala? terminy zaj?? warsztatowych, prowadzi? spotkania maj?ce na celu zach?cenie uczniów do udzia?u w projekcie, przygotowa? prezentacj? multimedialn? promuj?c? projekt, zamieszcza? w Internecie informacje zwi?zane z projektem, podpisywa? umowy, gromadzi? dokumentacj? potwierdzaj?c? realizacj? zadania. MATERIA?Y WARSZTATOWE I ARTYKU?Y SPO?YWCZE Dla potrzeb realizacji zadania, a w szczególno?ci zaj?? warsztatowych dla m?odzie?y dokonano odpowiednich zakupów. Niektóre z nich zosta?y wykorzystane podczas zaj?? warsztatowych. Inne oprócz takiego przeznaczenia, b?d? s?u?y?y dalej podczas kolejnych przedsi?wzi??. Dokonano nast?puj?cych zakupów: a. Zakup kamery cyfrowej ze statywem. b. Zakup tonera do drukarki. c. Zakup materia?ów papierniczych i biurowych. d. Zakup innych artyku?ów do zaj??. e. Zakup artyku?ów spo?ywczych. WARSZTATY „BE CREATIVE” – b?d? kreatywny (przeprowadzenie warsztatów) Zaj?cia warsztatowe prowadzone by?y zgodnie z za?o?eniem przez psycholog pani? mgr Agnieszk? Niewiadomsk?. Przed rozpocz?ciem warsztatów, w miesi?cach wrzesie? – pa?dziernik przeprowadzono akcj? informacyjn?. Wydrukowano plakaty, które zawieszono w skierniewickich szko?ach, przygotowano prezentacj? multimedialn? promuj?c? warsztaty, odbyto bezpo?rednie spotkania z m?odzie?? w Liceum Klasycznym oraz ZSZ nr 1, zamieszczono informacje o projekcie na stronie Stowarzyszenia „BRAMA”. Zaj?cia warsztatowe odbywa?y si? w siedzibie Stowarzyszenia „BRAMA”. M?odzie? uczestnicz?ca w zaj?ciach w czasie ich trwania mog?a skorzysta? z przygotowanego pocz?stunku. Poprzez realizacj? zadania uda?o si? osi?gn?? nast?puj?ce rezultaty: • Bior?c udzia? w warsztatach psychologicznych „BE CREATIVE” m?odzie? zdoby?a wiedz? o tym, czym jest kreatywno??, pozna?a w?asne tzw. blokery i motywatory, zapozna?a si? z procesem kreatywno?ci. Mog?a ?wiczy? w ró?ny sposób kreatywne podej?cie do problemów i ada?. Wszystko to indywidualnie lub w zespole (du?ym i ma?ym). • W ramach warsztatów, m?odzie? ?wiczy?a sposoby i zdobywa?a umiej?tno?? autoanalizy, swoich umiej?tno?ci, warto?ci i osi?gni??. • Kolejnym rezultatem uczestnictwa w zadaniu by?o zdobycie przez m?odzie? umiej?tno?ci (jedni lepiej sobie z tym radzili, inni s?abiej) bronienia w?asnego zdania, a tak?e dobierania odpowiednich argumentów podczas dyskusji. • M?odzie? podj??a si? równie? przygotowania wyst?pienia publicznego. Ka?dy mia? szans? zaprezentowa? przygotowany materia?. Faktem jest, ?e niektórzy z uczestników zdecydowanie swobodniej czuli si? przy pulpicie, ni? pozostali uczniowie. Wynika to z ró?nicy osobowo?ci. Jednak na pewno do?wiadczenie wyst?pienia przed innymi by?o dla ka?dego cennym do?wiadczeniem. Wszak w szkole nieustannie musz? udziela? ustnych odpowiedzi w obecno?ci pozosta?ych kolegów i kole?anek. Zaznaczy? tu trzeba, i? kilkoro z uczestników warsztatów zg?osi?o ch?? doskonalenia swych umiej?tno?ci wyst?pie? publicznych. Kolejne tego typu zaj?cia dla tych osób odb?d? si? mi?dzy ?wi?tami Bo?ego Narodzenia, a Nowym rokiem. • Najmniej czasu uda?o si? po?wi?ci? w czasie zaj?? na zagadnienia zwi?zane ze sposobami kreatywnego sp?dzania czasu wolnego. Zagadnienie praktycznie zosta?o zasygnalizowane i ograniczy?o si? jedynie do „burzy mózgów” pod tytu?em: „Jak sp?dzi? niekonwencjonalnie wieczór z przyjació?mi bez u?ywek?”. Nale?y przyzna?, ?e organizatorom warsztatów nie by?o ?atwo zach?ci? m?odzie? do udzia?u w zaj?ciach. Najcz??ciej m?odzi ludzie narzekali na brak czasu. Skoro jednak zdecydowali si? da? sobie szans? i podj?? si? udzia?u w warsztatach zobaczyli, ?e jest to co? interesuj?cego, a wiedz? i umiej?tno?ci tam zdobyte, ?mia?o daj? si? wykorzystywa? w codziennym ?yciu. „POMOCNA D?O?” – PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM URZ?DU MIASTA SKIERNIEWICE Celem realizowanego zadania by?o uczestnictwo grupy m?odzie?y (sprawnej i niepe?nosprawnej) w zaj?ciach tematycznych - warsztatach plastycznych z?o?onych z dwóch cz??ci (wiosennej i jesiennej) – „Pomocna D?o?”. Cel ten w pe?ni zosta? osi?gni?ty. Cele szczegó?owe przedstawione w projekcie tak?e zosta?y osi?gni?te. 1. Zabezpieczenie potrzeby czynnego uczestnictwa w kulturze Warsztaty da?y mo?liwo?? poznania przez dzieci i m?odzie? nowych technik plastycznych, umo?liwi?y pokazanie swoich zdolno?ci artystycznych oraz prezentacje dokona? na wystawach w ZSI i na ?amach kalendarza. 2. Integracja ?rodowisk m?odzie?owych W warsztatach uczestniczyli: dzieci i m?odzie? niepe?nosprawna a tak?e ich zdrowi rówie?nicy. Wspólnie sp?dzali wolny czas, pomagali sobie wzajemnie w trakcie pracy. Osoby zdrowe pe?ni?y funkcj? asystenta niepe?nosprawnego, staj?c si? na ka?dym spotkaniu asystentem innej osoby. Ka?de spotkanie warsztatowe poprzedzone by?o zaj?ciami integruj?cymi grup?. Wa?nym elementem by?o organizowanie wspólnego s?odkiego pocz?stunku przygotowywanego wspólnie przez obie grupy uczestników. 3. Wyzwalanie aktywno?ci m?odych ludzi w dzia?aniu M?odzie? na zaj?ciach aktywnie uczestniczy?a nie tylko w tworzeniu w?asnych prac ale pomaga?a sobie wzajemnie. Wolontariusze dowiadywali si? o rodzajach niepe?nosprawno?ci swoich kolegów i sposobach pomocy, wspólne dzia?ania plastyczne oraz posi?ki integrowa?y obie grupy i przyczynia?y si? do wzajemnego zrozumienia swoich potrzeb. Organizowanie wystaw i uczestnictwo w pokazie by?o nast?pnym elementem aktywizuj?cym. Ponadto niektórzy wolontariusze zaanga?owali si? w robienie zdj?? podczas spotka? i w zbieranie materia?ów do szkolnej gazetki „Krok w Krok” 4. Promocja form wspólnego sp?dzania czasu wolnego ( sprawni i niepe?nosprawni) Na stronie internetowej Stowarzyszenia Brama zosta?y zamieszczona informacja o warsztatach. Na Facebooku zosta? stworzony profil „Pomocna D?o?” promuj?cy warsztaty. Informacje o warsztatach przedstawiono tak?e w specjalnym wydaniu szkolnej gazetki wydanej w ZSI W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane dzia?ania. Osi?gni?to zaplanowane cele. Uda?o si? stworzy? grup? wspólnie pracuj?cych ze sob? m?odych ludzi niepe?nosprawnych i sprawnych. W czasie 12 spotka? tworzyli prace plastyczne technik? orgiami p?askie, maluj?c farbami i kredkami. Ich wysi?ki i prace zaprezentowano na dwóch wystawach w ZSI , a z najpi?kniejszych prac powsta? kalendarz na rok 2014.. Nawi?zano przy tym nowe przyja?nie i powsta?a ni? zrozumienia tych dwóch ró?nych ?rodowisk. Poznanie ?wiata niepe?nosprawnych przez ich sprawnych kolegów by?o jednym z celów projektu, wspólna praca i sp?dzanie czasu wolnego pomog?y w osi?gni?ciu tych efektów. REZULTATY W ramach realizacji zadania 33 m?odych osób mog?a sp?dza? wolny czas w bezpiecznym miejscu, pod opiek? doros?ych, jednocze?nie spróbowa? swoich si? w dzia?aniach artystycznych. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy: m?odsi i starsi. W tym czasie: • rozwijali swoje zainteresowania sztuk? i poznali nowe techniki plastyczne; • poznawali zasady pracy z materia?em jakim jest papier, farba plakatowa, farba akrylowa; • przez uczestnictwo w zaj?ciach uczyli si? pracy w grupie oraz pomocy innym, pracowano w parach a wolontariusz pomaga? niepe?nosprawnemu co przyczyni?o si? do lepszego poznania wzajemnego oraz zrozumienia potrzeb i mo?liwo?ci osób niepe?nosprawnych; • przez te dzia?ania powsta?a wi?? mi?dzy uczestnikami, wolontariusze nabrali szacunku dla s?abszych i dla siebie nawzajem i wra?liwo?ci na potrzeby innych a dzieci niepe?nosprawne mia?y poczucie swojej warto?ci i akceptacji przez innych; • dokona? si? proces integracji osób bior?cych udzia? w projekcie, co niesie za sob? zmniejszenie ryzyka izolacji spo?ecznej dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej; • uczestnicy byli w pe?ni zaanga?owani w zaj?cia warsztatowe i sami uczestniczyli w procesie tworzenia wystaw swoich prac powsta?ych na warsztatach oraz pokazu zdj?? z zaj?? warsztatowych; • na stronie internetowej stowarzyszenia ukaza?y si? informacje promuj?ce projekt, za?o?ono profil grupy na Facebooku; • w Zespole Szkó? Integracyjnych ukaza?y si? dwa numery szkolnej gazetki Krok w krok pokazuj?ce osi?gni?cia dzieci i m?odzie?y na warsztatach; • w warsztatach plastycznych „Pomocna D?o?” uczestniczy?o: W cz??ci pierwszej – orgiami p?askie – 17 dzieci niepe?nosprawnych i 16 pe?nosprawnych. W cz??ci drugiej – wielkie malowanie - 17 dzieci niepe?nosprawnych i 16 pe?nosprawnych. • wykonano oko?o 90 prac w technice orgiami i oko?o 90 prac plastycznych maluj?c farbami i wykorzystuj?c techniki ??czone; • zrobiono kilkadziesi?t zdj?? uczestników ich pracy oraz stworzonych kompozycji plastycznych; • zorganizowano dwie wystawy prac uczestników warsztatów; • wydano 50 egzemplarzy kalendarzy z pracami uczestników warsztatów; • przygotowano dwie ekspozycje sta?e z?o?one z 10 prac w ZSI oraz 15 w siedzibie stowarzyszenia „BRAMA”; • dla oddzia?u dzieci?cego skierniewickiego szpitala przekazano 8 oprawionych w antyramy prac naszych warsztatowiczów; • kontynuowano wspó?prac? pomi?dzy Stowarzyszeniem na Rzecz M?odzie?y „BRAMA” a Zespo?em Szkó? Integracyjnych w Skierniewicach. WSPÓ?PRACA „CANTARE PER DIO” – WSPARCIE DLA ZESPO?U WOKALNO - INSTRUMENTALNEGO - PROJEKT BEZ WK?ADU FINANSOWEGO „Cantare Per Dio” (?piewa? dla Boga), to zespó? wokalno instrumentalny dzia?aj?cy przy Parafii ?w. Stanis?awa BM w Skierniewicach. Zapewnia on opraw? muzyczn? liturgii niedzielnej o godzinie 10.30. Od 2010 roku jest równie? pomys?odawc? i organizatorem comiesi?cznych spotka? uwielbienia w czasie których animuje ?piew i prowadzi modlitw?. W styczniu 2012 r. zespó? zdoby? drug? nagrod? na Ogólnopolskim Festiwalu Kol?d i Pastora?ek w Niepokalanowie. Natomiast 18 stycznia 2014 r. zdoby? Nagrod? G?ówn? na tym samym festiwalu. Do swego nie tylko duchowego, ale równie? muzycznego wzrostu, zespó? potrzebuje odpowiednich warunków do odbywania prób. W tym celu Stowarzyszenie „BRAMA” udost?pnia zespo?owi sal? prób muzycznych. ODDZIA? PTTK „SZANIEC” W SKIERNIEWICACH Od 2008 roku Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y „BRAMA” udziela wsparcia Oddzia?owi PTTK „SZANIEC” w Skierniewicach. Równie? przez ca?y rok 2013 taka pomoc by?a okazywana. Dotyczy?a ona przede wszystkim comiesi?cznego udost?pnienia sali konferencyjnej Stowarzyszenia „BRAMA” w celu odbywania spotka? przez w?adze i cz?onków Oddzia?u PTTK „SZANIEC”. Stowarzyszenie udost?pnia?o na miejscu sprz?t audiowizualny dla potrzeb projekcji filmów szkoleniowych i prezentacji multimedialnych o tematyce turystycznej. FIRMA „TANDEM” - AGNIESZKA NIEWIADOMSKA 10 pa?dziernika 2013 roku, psycholog – pani mgr Agnieszka Niewiadomska zwróci?a si? do Stowarzyszenia „BRAMA” z pro?b? o mo?liwo?? korzystania z pomieszcze? Stowarzyszenia. Swoj? pro?b? motywowa?a faktem, ?e jako osoba m?oda, rozpoczynaj?ca swoj? pierwsz? dzia?alno?? (dzi?ki dofinansowaniu otrzymanemu z Urz?du Pracy w Skierniewicach w ramach projektu "Moja szansa" wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej jest zobowi?zana do prowadzenia dzia?alno?ci przez okres 12 miesi?cy). ?eby rozpocz?? prac? poszukiwa?a lokalu, który na pierwszy rok trwania dzia?alno?ci zminimalizowa?by koszty z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci tzn. wynajmu lokalu. Z racji tego, i? profile dzia?alno?ci zarówno nowopowsta?ej firmy pani Niewiadomskiej, jak i Stowarzyszenia „BRAMA” s? zbie?ne (Firma „TANDEM” kieruje swoj? aktywno?? ku m?odzie?y, a prowadzone przez ni? konsultacje i warsztaty skierowane s? równie? do tej grupy spo?ecznej), Zarz?d Stowarzyszenia „BRAMA” postanowi? przychyli? si? do pro?by pani Niewiadomskiej i udost?pnia? jej nieodp?atnie pomieszczenia Organizacji na okres jednego roku. W zamian pani Niewiadomska zadeklarowa?a ?cis?? wspó?prac? ze Stowarzyszeniem „BRAMA” w dzia?aniach nakierowanych na m?odzie?, a tak?e przy udzielaniu nieodp?atnych konsultacji kierowanych do niej przez Stowarzyszenie m?odych osób i prowadzeniu warsztatów organizowanych przez nasz? Organizacj?. Na uwag? zas?uguje fakt, i? w ramach przygotowania do prowadzenia swej dzia?alno?ci, pani Niewiadomska w?o?y?a mnóstwo pracy w remont trzech pomieszcze? Stowarzyszenia „BRAMA”, przez co zyska?a nasza Organizacja. Nale?y jeszcze podkre?li?, ?e pani Niewiadomska od przesz?o dwóch lat wspó?pracuje ze Stowarzyszeniem „BRAMA” prowadz?c warsztaty dla m?odzie?y. PROPONOWANE KIERUNKI DZIA?A? W ROKU 2014 Stowarzyszenie „BRAMA” w 2014 roku planuje skoncentrowa? swoje dzia?ania w nast?puj?cych kierunkach. 1. PROJEKT „POMOCNA D?O?”. Projekt b?dzie kontynuacj? i rozwini?ciem realizowanego w 2011, 2012, 2013 r. przez Stowarzyszenie zadania o tej samej nazwie. Rozszerzenie projektu b?dzie polega? mi?dzy innymi na zaanga?owaniu wi?kszej liczby uczestników – beneficjentów ostatecznych oraz wolontariuszy. Zaj?cia w ramach projektu b?d? mia?y charakter warsztatów artystycznych, w czasie których powstawa? b?d? prace plastyczne o ró?nym charakterze. 2. PROJEKT „MUZYKA WYSTARCZY”. Projekt b?dzie wyj?ciem ku m?odzie?y ze skierniewickich szkó? gimnazjalnych, chc?cej nauczy? si? gra? na gitarze lub rozwin?? swe dotychczasowe umiej?tno?ci. Planowany jest udzia? 16 uczestników, którzy wezm? udzia? w cyklu zaj?? warsztatowych po?wieconych nauce gry na gitarze. Zwie?czeniem projektu b?dzie dokonanie nagra? dwóch, przygotowanych wcze?niej utworów w Studio Muzyki WAWE. Ca?o?? zadania b?dzie mia?a na celu pokazanie m?odym ludziom, ?e muzyka i czas z ni? sp?dzany, mog? by? atrakcyjn? alternatyw? dla podejmowania ryzykownych zachowa? zwi?zanych ze spo?ywaniem alkoholu przez dorastaj?c? m?odzie?. 3. WSPÓ?PRACA Z FIRM? „TANDEM” Jak wcze?niej by?o wspomniane firma „TANDEM” pani Agnieszki Niewiadomskiej do listopada 2014 roku b?dzie wspó?pracowa? ze Stowarzyszeniem „BRAMA”. W ramach tej wspó?pracy odb?d? si? warsztaty psychologiczne dla m?odzie?y oraz udzielane b?d? w miar? potrzeb indywidualne konsultacje dla uczniów. 4. PROJEKT „MALI, WIELCY ARTY?CI” W ramach projektu zostanie utworzone siedzibie Stowarzyszenia „BRAMA” miejsce spotka? dla starszych dzieci. B?dzie ono funkcjonowa?o w soboty. W ramach tego miejsca zostan? zorganizowane zaj?cia edukacyjne i reedukacyjne, maj?ce na celu wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiej?tno?ci z poszczególnych przedmiotów szkolnych u dzieci obj?tych opiek?. Zadaniem projektu b?dzie tak?e dzia?alno?? wychowawczo - motywuj?ca wyrabiaj?ca u dzieci postawy prospo?eczne a tak?e asertywno?? i dba?o?? o rozwój w?asnych talentów i zainteresowa?. Planowane s? równie? wycieczki edukacyjne oraz turystyczno - krajoznawcze. Pomys?odawc? projektu, a zarazem osob? odpowiedzialn? za jego realizacj? jest pani mgr Anna Zagawa – cz?onek Stowarzyszenia „BRAMA”. Godny podkre?lenia jest fakt, ?e pani Zagawa pozyska?a od prywatnego sponsora ?rodki finansowe na realizacj? zadania. 5. „SPOTKANIA” W zamiarach Stowarzyszenia „BRAMA” jest zorganizowanie w roku 2014 cyklu spotka? dla m?odzie?y z ciekawymi osobami. Tematyka spotka? na ten moment jest jeszcze przedmiotem ustale?. Pomys?odawc? i odpowiedzialnym za projekt jest pan Marek Koz?owski – prezes Stowarzyszenia, który jednocze?nie pozyska? od prywatnego sponsora ?rodki finansowe na realizacj? zadania.