Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 21-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
Statut
Statut Stowarzyszenia na Rzecz M?odzie?y – „BRAMA”

"Blask Prawdy ja?nieje we wszystkich dzie?ach Stwórcy, w szczególny za? sposób w cz?owieku, stworzonym na obraz i podobie?stwo Boga (por. Rdz 1, 26): prawda o?wieca rozum i kszta?tuje wolno?? cz?owieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umi?owaniu Pana. Dlatego psalmista wo?a: „Wznie? ponad nami, o Panie, ?wiat?o?? Twojego oblicza!” (Ps 4, 7). Jan Pawe? II

Rozdzia? I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y - „B R A M A” dzia?a na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20, poz.104, z pó?niejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2
Terenem dzia?ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzib? w?adz naczelnych Skierniewice.

§ 3
1. Stowarzyszenie opiera swoj? dzia?alno?? na pracy spo?ecznej cz?onków. Do prowadzenia swoich spraw mo?e zatrudnia? pracowników.
2. Stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz?. Dochód z dzia?alno?ci gospodarczej Stowarzyszenie s?u?y realizacji celów statutowych i nie mo?e by? przeznaczony do podzia?u mi?dzy jego cz?onków.

§ 4
Stowarzyszenie mo?e by? cz?onkiem krajowych i mi?dzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu dzia?ania.

Rozdzia? II

Cele i sposoby dzia?ania


§ 5
Celem Stowarzyszenia Na Rzecz M?odzie?y „BRAMA” jest:
1) dzia?anie na rzecz m?odzie?y
2) dzia?anie na rzecz grup szczególnego ryzyka
3) dzia?anie na rzecz grup zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym
4) inicjowanie dzia?a? propaguj?cych ?ycie bez za?ywania ?rodków odurzaj?cych
5) promocja aktywno?ci zawodowej m?odzie?y i przeciwdzia?anie bezrobociu w tej grupy
6) dzia?anie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu
7) podejmowanie dzia?a? zwi?kszaj?cych zaanga?owanie spo?ecze?stwa w rozwi?zywanie problemów spo?ecznych dzieci i m?odzie?y
8) integracja ?rodowisk m?odzie?owych i mi?dzypokoleniowa
9) inspirowanie m?odzie?y do twórczej pracy na rzecz miasta i regionu
10) podejmowanie dzia?a? zwi?kszaj?cych zaanga?owanie spo?ecze?stwa w rozwi?zywanie problemów uzale?nie? u dzieci i m?odzie?y

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) prowadzenie zaj?? z m?odzie??, w tym warsztatów szkoleniowych
2) organizowanie zaj?? i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym
3) organizowanie spotka? dla rodziców w celu przybli?ania dzia?alno?ci Stowarzyszenia
4) prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej i wydawniczej
5) organizowanie spotka? towarzysko – rekreacyjnych w celu integracji cz?onków Stowarzyszenia
6) organizowanie akcji i spotka? z udzia?em i przy wspó?pracy publicznych s?u?b zatrudnienia - o?rodków wsparcia zawodowego i urz?dów pracy.

Rozdzia? III

Cz?onkowie, ich prawa i obowi?zki

§ 7
Cz?onkowie Stowarzyszenia dziel? si? na:
1) Cz?onków Zwyczajnych
2) Cz?onków Honorowych

§ 8
1. Cz?onkiem zwyczajnym mo?e by? ka?dy pe?noletni obywatel Polski przyj?ty na podstawie z?o?onej deklaracji pisemnej.
2. Osoby niepe?noletnie mog? by? Cz?onkami Zwyczajnymi stowarzyszenia po przedstawieniu pisemnej zgody swoich rodziców lub prawnych opiekunów. Niepe?noletni Cz?onkowie Zwyczajni Stowarzyszenia nie posiadaj? biernego i czynnego prawa wyborczego do w?adz stowarzyszenia oraz prawa g?osu stanowi?cego.
3. Niepe?noletni Cz?onkowie Zwyczajni Stowarzyszenia uzyskuj? automatycznie wszystkie prawa Cz?onków Zwyczajnych z dniem uzyskania pe?noletno?ci.

§ 9
Cz?onek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do
1) biernego i czynnego prawa wyboru do w?adz Stowarzyszenia
2) uczestniczenia w dzia?alno?ci prowadzonej przez Stowarzyszenie
3) pos?ugiwania si? legitymacj? cz?onkowsk? w sprawach dotycz?cych dzia?alno?ci Stowarzyszenia

§ 10
Cz?onek Zwyczajny Stowarzyszenia obowi?zany jest do
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwa? w?adz Stowarzyszenia
3) wnoszenia sk?adek cz?onkowskich, zgonie z przyj?tymi zasadami

§ 11
1. Osobom szczególnie zas?u?onym dla Stowarzyszenia Zarz?d w formie uchwa?y nadaje godno?? Cz?onka Honorowego.
2. Cz?onkowie Honorowi posiadaj? wszystkie prawa Cz?onków Zwyczajnych, poza czynnym i biernym prawem wyboru do w?adz Stowarzyszenia, a oprócz tego s? zwolnieni od op?acania sk?adek cz?onkowskich.

§ 12
1. Utrata cz?onkostwa mo?e nast?pi? na skutek:
a) wyga?niecie cz?onkostwa
b) skre?lenia z listy cz?onków
c) wykluczenia cz?onka
2. Wyga?niecie cz?onkostwa nast?puje w przypadku:
a) ?mierci cz?onka
b) rezygnacji z cz?onkostwa w formie pisemnego o?wiadczenia skierowanego do Zarz?du Stowarzyszenia
3. Skre?lenia z listy cz?onków dokonuje zarz?d w formie uchwa?y a nast?puje to w przypadku:
a) braku aktywno?ci w dzia?alno?ci podejmowanej przez stowarzyszenia
b) zaleg?o?ci w op?acaniu sk?adek cz?onkowskich przez okres 6 miesi?cy
4. Wykluczenie cz?onka dokonuje zarz?d w formie uchwa?y a mo?e nast?pi? w przypadku naruszenia istotnych obowi?zków cz?onka, dzia?ania na szkod? Stowarzyszenia
5. Od uchwa? Zarz?du Stowarzyszenia w sprawach skre?lenia z listy cz?onków i wykluczenia cz?onka przys?uguje stronie odwo?ania do s?du Kole?e?skiego w terminie 14 dni od otrzymania odpisu uchwa?y. Odwo?ania sk?ada si? za po?rednictwem zarz?du i wymaga formy pisemnej.

Rozdzia? IV

Struktura w?adz

§ 13
W?adzami naczelnymi Stowarzyszenia s?:
1) Walne Zebranie Cz?onków
2) Zarz?d
3) Komisja rewizyjna
4) S?d Kole?e?ski

§ 14
1. Kadencja wszystkich w?adz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa si? w g?osowaniu tajnym, bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osów, w obecno?ci co najmniej po?owy uprawnionych do g?osowania cz?onków.
2. Cz?onkowie wybrani do w?adz Stowarzyszenia mog? pe?ni? t? sama funkcj? nieograniczon? ilo?? kadencji.
3. Mandat z wyboru wygasa z chwil? utraty cz?onkostwa Stowarzyszenia lub rezygnacji z mandatu oraz po up?ywie kadencji.
4. Uchwa?y w?adz stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane s? w g?osowaniu jawnym, zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci co najmniej po?owy uprawnionych do g?osowania cz?onków. Zgromadzeni mog? uchwali? g?osowanie tajne.
5. W przypadku ust?pienia lub ?mierci cz?onka w?adz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, sk?ad osobowy tych w?adz uzupe?niany jest podczas Walnego Zgromadzenia.

Walne Zebranie Cz?onków

§ 15
1. Walne Zebranie Cz?onków jest najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Cz?onków bior? udzia? Cz?onkowie Zwyczajni z g?osem stanowi?cym, a Cz?onkowie Honorowi i zaproszeni go?cie z g?osem doradczym.
3. O terminie, miejscu i porz?dku obrad walnego Zebrania Cz?onków, Zarz?d powiadamia cz?onków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 16
1. Obradami Walnego Zebrania Cz?onków kieruje Prezydium w sk?adzie: przewodnicz?cy, zast?pca przewodnicz?cego, sekretarz.
2. Cz?onek ust?puj?cych w?adz nie mo?e wej?? w sk?ad Prezydium walnego Zebrania Cz?onków.

§ 17
Uchwa?y Walnego zebrania Cz?onków zapadaj? przy obecno?ci:
a) w pierwszym terminie – co najmniej po?owy uprawnionych do g?osowania cz?onków,
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut pó?niej ni? pierwszy termin – bez wzgl?du na liczb? osób uprawnionych do g?osowania.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania Cz?onków nale?y:
1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie g?ównych kierunków dzia?ania Stowarzyszenia,
3) wybór i odwo?ywanie Prezesa oraz cz?onków w?adz,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda? z dzia?alno?ci Zarz?du, Komisji rewizyjnej i S?du Kole?e?skiego oraz podejmowanie uchwa? w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ust?puj?cym w?adzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwa?y o rozwi?zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj?tku.

Zarz?d

§ 19
Zarz?d, b?d?cy najwy?sz? w?adz? stowarzyszenia w okresie pomi?dzy Walnymi Zebraniami Cz?onków, kieruje ca?okszta?tem dzia?alno?ci Stowarzyszenia, a za swoj? prac? i dzia?ania odpowiada przed Walnym Zebraniem Cz?onków.

§ 20
1. W sk?ad Zarz?du wchodzi 5 cz?onków. Na swym pierwszym posiedzeniu zarz?d wybiera ze swego grona prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2. Zasady i tryb dzia?ania Zarz?du ustala regulamin uchwalony przez Zarz?d.
3. Posiedzenia Zarz?du odbywaj? si? w miar? potrzeb, nie rzadziej jednak ni? raz na kwarta?.
4. W razie d?ugotrwa?ej niemo?no?ci pe?nienia obowi?zków przez Prezesa funkcje te obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez pozosta?ych cz?onków Zarz?du.

§ 21
Do zakresu dzia?ania Zarz?du nale?y:
1) zwo?ywanie Walnego Zebrania Cz?onków,
2) wykonywanie uchwa? Walnego Zebrania Cz?onków,
3) okre?lanie szczegó?owych kierunków dzia?ania Stowarzyszenia,
4) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia,
5) uchwalenie bud?etu Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz,
7) okre?lanie wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich,
8) zarz?dzanie maj?tkiem Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwa? o nabywaniu, zbywaniu i obci??aniu maj?tku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
10) podejmowaniu uchwa? o przynale?no?ci Stowarzyszenia do krajowych i mi?dzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy krajowe i zagraniczne
11) organizowanie i prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej
12) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników
13) nadawanie i pozbawianie godno?ci Cz?onka Honorowego Stowarzyszenia
14) wyst?powanie z wnioskami do s?du Kole?e?skiego o wykluczenie cz?onka Stowarzyszenia, pe?ni?cego funkcj? w e w?adzach Stowarzyszenia,
15) sk?adanie walnemu Zebraniu Cz?onków sprawozda? ze swojej dzia?alno?ci
16) wykonywanie innych czynno?ci i zada? nie okre?lonych statutem do w?a?ciwo?ci innych w?adz Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

§ 22
Komisja Rewizyjna jest w?adz? Stowarzyszenia powo?an? do sprawowania kontroli nad jego dzia?alno?ci?.

§ 23
Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 cz?onków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybieraj? ze swego grona: przewodnicz?cego, zast?pc? przewodnicz?cego oraz sekretarza.

§ 24
1. Do zakresu dzia?ania Komisji rewizyjnej nale?y:
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, ca?okszta?tu dzia?alno?ci Stowarzyszenia, z wyj?tkiem S?du Kole?e?skiego,
2) prawo ??dania zwo?ania posiedzenia Zarz?du, celem omówienia uwag, wniosków i zalece? wynikaj?cych z kontroli wewn?trznej i zewn?trznej. Posiedzenia zarz?du w takim przypadku winno si? odby? nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od daty z?o?enia wniosku (??dania)
3) uchwalanie w?asnego regulaminu dzia?ania,
4) prowadzenie kontroli dzia?alno?ci Stowarzyszenia zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami
2. Komisja rewizyjna ma prawo ??dania od cz?onków i w?adz Stowarzyszenia z?o?enia pisemnych lub ustnych wyja?nie? dotycz?cych kontrolowanych spraw.

§ 25
1. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo udzia?u, z g?osem doradczym, w posiedzeniach Zarz?du.
2. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog? pe?ni? innych funkcji we w?adzach Stowarzyszenia.

S?d Kole?e?ski

§ 26
S?d Kole?e?ski jest w?adz? Stowarzyszenia powo?an? do
1) orzekania w kwestii zgodno?ci ze statutem wewn?trznych przepisów i decyzji w?adz Stowarzyszenia,
2) rozpatrywania spraw wniesionych przez zarz?d lub Komisj? Rewizyjn? w odniesieniu do osób pe?ni?cych funkcj? we w?adzach Stowarzyszenia,
3) rozpatrywanie spraw w odniesieniu do cz?onków Stowarzyszenia, których dzia?alno?? godzi w jego dobre imi?.

§ 27
1. S?d Kole?e?ski sk?ada si? z 3 cz?onków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybieraj? ze swego grona przewodnicz?cego, jego zast?pc? i sekretarza.
2. Cz?onkowie S?du Kole?e?skiego nie mog? pe?ni? funkcji w innych w?adzach Stowarzyszenia.

§ 28
1. S?d Kole?e?ski orzeka w sk?adzie trzyosobowym.
2. Post?powanie przed S?dem Kole?e?skim toczy si? na zasadzie równo?ci stron z zapewnieniem im prawa do obrony i prawa odwo?ania si? do walnego Zebrania Cz?onków.
3. Przewodnicz?cy S?du Kole?e?skiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarz?du i Komisji Rewizyjnej z g?osem doradczym.

§ 29
S?d Kole?e?ski mo?e wymierza? nast?puj?ce kary:
1) Upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach cz?onka na okres od 6 do 12 miesi?cy,
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

1. Dla wa?no?ci o?wiadcze? woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowi?zków maj?tkowych Stowarzyszenia wymagane s? podpisy dwóch cz?onków Zarz?du, w tym prezesa lub wice prezesa Zarz?du.
2. Dla wa?no?ci innych pism i dokumentów wymagane s? podpisy dwóch cz?onków Zarz?du.

Rozdzia? V

?rodki finansowe

§ 30
1. Stowarzyszenie uzyskuje ?rodki finansowe przez:
1) wp?ywy ze sk?adek cz?onkowskich
2) wp?ywy z darowizn od instytucji i podmiotów gospodarczych
3) wp?ywy z dzia?alno?ci statutowej
4) dochody z ofiarno?ci publicznej
2. ?rodki pieni??ne, niezale?nie od ?róde? ich pochodzenia mog? by? przechowywane wy??cznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Sk?adki cz?onkowskie powinny by? wp?acane do ko?ca I kwarta?u ka?dego roku.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodark? finansow? oraz rachunkowo?? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
Rozdzia? VI

Zmiana statutu i rozwi?zanie Stowarzyszenia

§ 31
1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podj?cie uchwa?y o rozwi?zaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Cz?onków wymaga kwalifikowanej wi?kszo?ci 2/3 g?osów, w g?osowaniu jawnym, przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków uprawnionych do g?osowania.
2. Podejmuj?c uchwa?? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Cz?onków okre?la sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia maj?tku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotycz?cych likwidacji i rozwi?zania Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, maj? zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

Rozdzia? VII

Postanowienia ko?cowe

§ 32
Statut oraz jego zmiany wchodz? w ?ycie po uprawomocnieniu si? stosownego postanowienia s?du.

Tekst jednolity.
Statut uchwalono w dniu 14 grudnia 2000 roku.
Zmiana – dodanie preambu?y i zmiana § 5 i 6 w dniu 23 lipca 2005 roku.