Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 21-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
"BE CREATIVE"

W A R S Z T A T Y D L A M ? O D Z I E ? Y

Kreatywno?? pobudza rozwijanie talentu,
A gdy rozwijamy swój talent rozwijamy siebie,
A gdy rozwijamy siebie,
Nie marnujemy ?ycia.

Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Urz?du Miasta Skierniewice
Realizacja projektu: Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y "BRAMA"
Prowadzenie warsztatów: psycholog mgr Agnieszka Niewiadomska
Okres realizacji projektu: pa?dziernik - listopad 2013
Liczba osób mog?cych wzi?? udzia? w warsztatach: 20
Ilo?? godzin warsztatowych: 18
Koszt udzia?u w warsztatach: 0,00 z?.
Miejsce zaj??: Stowarzyszenie "BRAMA", Skierniewice, Rybickiego 6
Zapisy na brama.mlodzi@wp.pl z tytu?em "BE CREATIVE", b?d? pod numerem: 692 089 933
Uczestnicy warsztatów otrzymuj? wszystkie potrzebne do zaj?? materia?y. Na zako?czenie ca?ego cyklu uczestnicy otrzymuj? certyfikaty potwierdzaj?ce udzia? w warsztatach. W czasie zaj?? przewidziany jest pocz?stunek.
Pierwsze organizacyjne spotkanie: 7 pa?dziernika 2013 (poniedzia?ek), 17.00, Rybickiego 6,
Stowarzyszenie "BRAMA" (budynek ZSZ nr 2, wej?cie na wprost bramy)

"BE CREATIVE" to warsztaty dla m?odych osób, które:
- chcia?aby sp?dzi? swój czas wolny inaczej ni? do tej pory (lub ni? przed komputerem)
- chcia?yby zrobi? co? ciekawego i inspiruj?cego
- które chcia?yby pozna? nowych ludzi
- które chcia?by nauczy? si? nowych rzeczy
- które chcia?yby uczy? si? szybciej i efektywniej
- które chc? pozna? siebie, swoje mocne i s?abe strony
- które chcia?by prze?wiczy? wyst?pienie publiczne w kontek?cie matury ustnej
- które chcia?yby kreatywnie rozwi?zywa? problemy
- które chcia?by nauczy? si? broni? w?asnego zdania
- które chcia?by pozna? ró?ne ciekawe pomys?y na sp?dzenie wieczoru ze znajomymi

POSZCZEGÓLNE BLOKI TEMATYCZNE:
1. KREATYWNE ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW
- omówienie czym jest kreatywno??
- zaznajomienie si? z procesem kreatywno?ci
- omówienie blokerów i motywatorów
- ?wiczenia z kreatywno?ci na rozgrzewk?
- integracja z now? grup?
- zadania grupowe z wykorzystaniem kreatywno?ci

2. SAMO?WIADOMO?? - JAKI JESTEM?
- analiza siebie, tego co lubi?, co mnie denerwuje
- ?wiczenie: jak odbieraj? mnie inni
- autoanaliza swoich umiej?tno?ci, warto?ci i osi?gni??

3. BRONIENIE W?ASNEGO ZDANIA I ARGUMENTACJA
- poznanie ró?nych metod komunikacyjnych na bronienie w?asnego zdania
- uruchomienie procesu kreatywno?ci przy wymy?laniu argumentów
- odgrywanie scenek symulacyjnych

4. NAUKA METOD KREATYWNEGO UCZENIA SI?
- zdiagnozowanie jakimi kana?ami naj?atwiej przyswajam wiedz? (wzrokowiec, s?uchowiec, kinestetyk)
- analiza w?asnego sposobu uczenia si?
- "burza mózgów" - sposoby na kreatywne uczenie si?
- nauka w?asnego materia?u szkolnego

5. WYST?PIENIA PUBLICZNE
- próbka wyst?pienia publicznego
- otrzymanie informacji zwrotnej (mocne i s?abe strony wyst?pienia)
- nauka metod i radzenia sobie ze stresem
- rejestracja filmowa w?asnego wyst?pienia

6. POMYS? NA WIECZÓR DLA ZNAJOMYCH
- propozycja sp?dzenia wolnego czasu ze znajomymi
- przedstawienie ró?nych form aktywno?ci
- podsumowanie cyklu warsztatowego

ZAPRASZAMY DO UDZIA?U
ZAPISY NA : brama.mlodzi@wp.pl z tytu?em "BE CREATIVE"

W miesi?cach pa?dziernik - listopad, w Stowarzyszeniu "BRAMA" odbywa?y si? zaj?cia warsztatowe w ramach projektu BE CREATIVE wspó?finansowanego przez Urz?d Miasta Skierniewice. M?odzie? bior?ca udzia? w zaj?ciach to przede wszystkim uczniowie szko?y ponadgimnazjalnej. Prowadz?ca warsztaty, psycholog Agnieszka Niewiadomska potrafi?a rzeczywi?cie wyzwoli? w uczestnikach drzemi?c? w nich kreatywno??. Okaza?o si?, ?e przedmioty codziennego u?ytku, je?li podejdzie si? do nich twórczo, mog? spe?nia? wiele niestandardowych funkcji. M?odzie? jest naprawd? bardzo pomys?owa.
Uczniowie uczyli si? równie? i to nie bez "bólu" (tego psychicznego) wspó?pracy w grupie realizuj?c w zespo?ach bardzo proste, cho? niekonwencjonalne zadania. Okaza?o si?, i? w niektórych sprawach ?atwiej wykona? co? samemu. No, ale przecie? niejednokrotnie w codziennym ?yciu, czy pracy, trzeba wspó?dzia?a? z innymi. Tak wi?c, lekcja wyci?gni?ta z tych ?wicze? przyda si? w przysz?o?ci.
Du?o k?opotu, ale równie? zabawy by?o przy przygotowywaniu debat, w których nale?a?o przygotowa? si? do dyskusji z innymi. Oj, by?y emocje. Tematy niby proste, np: "Lepiej by? przystojnym czy m?drym?", "Lepiej, kiedy pada deszcz czy ?wieci s?o?ce?". A i jeszcze temat z dogrywki "Co by?o pierwsze - jajko czy kura?". Mo?na si? by?o pogimnastykowa?.
Warsztaty b?d? mia?y swoj? kontynuacj?.
Nie zd??yli?my jeszcze z tematyk? zwi?zan? z wyst?pieniami publicznymi i autoprezentacj?. Ale ju? niebawem niektórzy b?d? mogli si? zaprezentowa?.
MK, który pozostaj?c w cieniu obserwowa? warsztatowe poczynania.
KILKA FOTEK Z WARSZTATÓW