Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 21-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
O nas

Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y BRAMA jest niedochodow? organizacj? pozarz?dow?, która dzia?a na terenie ca?ej Polski. Stowarzyszenie zosta?o zarejestrowane 22 grudnia 2000 r. w S?dzie Rejonowym w Skierniewicach. Pierwszym miejscem naszej aktywno?ci s? Skierniewice. W prac? Stowarzyszenia BRAMA w??czyli si? m.in. nauczyciele, pedagodzy, prawnicy, terapeuci uzale?nie?, specjali?ci z zakresu nauk o rodzinie, komunikacji spo?ecznej, etc. Dzia?alno?? Stowarzyszenia opiera si? wy??cznie na spo?ecznej pracy jej cz?onków. Fundusze na realizacj? celów Stowarzyszenia pochodz? ze ?rodków pomocowych (dotacje miasta, powiatu, organizacji spo?ecznych) oraz z darowizn i sponsoringu ró?nych form aktywno?ci. Celem dzia?alno?ci stowarzyszenia jest zapewnienie m?odzie?y ?ycia opartego na zasadach chrze?cija?skich, wolnego od na?ogów, przemocy i k?amstwa oraz integracja ?rodowisk m?odzie?owych i mi?dzypokoleniowa, a tak?e inspirowanie m?odzie?y do twórczej pracy. Siedziba Stowarzyszenia mie?ci si? przy ul. Rybickiego 6. Spe?nia ona rol? miejsca regularnych spotka? w?adz i cz?onków Stowarzyszenia oraz uczestników realizowanych projektów. M?odzie? znajduje tutaj nie tylko miejsce dla wspólnego sp?dzania czasu, ale tak?e aktywn? pomoc ze strony cz?onków Stowarzyszenia (nauka, rozwój osobowy, zainteresowania, etc.). Jeste?my przekonani, ?e zarówno pomoc ze strony cz?onków Stowarzyszenia (na ró?nych p?aszczyznach), jak równie? stworzenie mo?liwo?ci przebywania i wspólnej pracy z rodzinami, które stanowi? trzon Stowarzyszenia BRAMA, umo?liwi? wszystkim jego uczestnikom prawid?owy rozwój osobowy i ?wiadome oraz zaanga?owane uczestniczenie w ?yciu spo?ecznym.